Начало

Slider

С лице към хората logo CAF Решавай тест онлайн
Актуална информация за COVID-19

НовиниNews Section

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Съгласно Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, оперативния и технически персонал отговорен за безопасността на превозите на ДП НКЖИ и жп превозвачите периодично трябва да потвърждава своята компетентност, като за тази цел се организират и провеждат изпитни сесии.

През 2020/21 година ИАЖА разработи и внедри проект за електронно провеждане на изпитите за проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт. В края на 2021 година електронната система се надгради с нова функционалност. Достъп до нея е осигурен чрез интернет през електронната страница на ИАЖА www.iaja.bg, което дава възможност на всички желаещи да се обучават онлайн. Към електронната система е създадена отделна база данни, от която автоматично се генерира тест, в зависимост от желаната правоспособност, който обучаемия може да решава в реално време. Чрез предоставяне на уникален код всеки потребител ще може да проверява резултатите от решените тестове, верните и грешни отговори. Тестовете за самоподготовка са с цел да се създадат по-добри възможности за обучение и проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите. Създадената онлайн среда се доближава максимално до тази на компютърната система за изпитване в изпитните зали на ИАЖА.

Системата е отворена за надграждане и корекция на базата данни от въпроси и отговори. 

Моля за вашата активност като ни сигнализирате за забелязани неточности, грешни отговори, двусмислия както и за нови предложения за разширяване на базата данни.

Лице за контакт:

инж. Генчо Мирков, началник отдел РЖИ София

e-mail: GMirkov@iaja.bg, GSM: 0884 101 570

Новини

Европейската комисия публикува преработените Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС)

На 8 септември 2023 г. Европейската комисия публикува пакет от преработени ТСОС за подобряване на трансграничната оперативна съвместимост на железопътния транспорт. Новите хармонизирани стандарти на Европейския съюз ще влязат в сила на 28 септември 2023 г.

До 28 март 2024 г. всяка държава-членка следва да уведоми Европейската комисия и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за всички национални правила, които са станали излишни поради влизането в сила на Регламент (ЕС) 2023/1693, заедно с график за тяхното оттегляне, ако това все още не е направено.

„До 28 юни 2024 г. железопътните предприятия и управителите на инфраструктура трябва да променят своята система за управление на безопасността, както е определено в член 9 от Директива (ЕС) 2016/798 в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Такива промени, ако са ограничени до тези, които са строго необходими за прилагане на настоящия регламент, както е изменен, не се считат за съществени промени в регулаторната рамка за безопасност по смисъла на член 10, параграф 15 от Директива (ЕС) 2016/798“, се посочва в пакета с ТСОС.

ТСОС, прилагани в целия ЕС, повишават ефективността на железопътния сектор в ЕС, тъй като премахват 25 разновидности на национални правила, които все още принуждават влаковете да спират на границите, когато се движат от една страна в Европейския съюз до друга. Намаляването на сложността и броя на правилата спомага за подобряване на достъпността и намаляване на основните разходи за железопътни операции.

Преразгледаните ТСОС модернизират и хармонизират действащите технически стандарти за железопътния транспорт, а също така се привеждат в съответствие с изискванията на TEN-T и въвеждат обща рамка за техническите и експлоатационните условия за ERTMS, Европейската система за управление на железопътното движение, и комбинирания транспорт, като предоставят по-голяма гъвкавост на операторите, включително при интермодалния транспорт.

Преразгледаните изисквания отразяват и последните технологични постижения, като въвеждат иновации в железопътния транспорт по последователен начин. Те проправят пътя към автоматичното управление на влаковете чрез ERTMS и цифровизират техническата и оперативната информация за машинистите и железопътния персонал, като например общи инфраструктурни маршрути и правила, осигурявайки достъп до информация за железопътната мрежа.

Ревизираните ТСОС са ключов крайъгълен камък по пътя към превръщането на безпроблемните трансгранични пътувания с влак в ЕС в реалност, но също така разчистват пътя за нов тип иновативни технологии. Благодарение на преразгледаните стандарти, железопътният сектор ще отговори по-добре на нуждите от трансгранични услуги на дълги разстояния и ще може да предлага по-широка, по-иновативна гама от железопътни услуги за гражданите и транспортните клиенти.

Текстовете на променените ТСОС могат да бъдат намерени на следната интернет страница: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:222:TOC

Основни права на пътниците, ползващи железопътни транспортни услуги на територията на Република България и Европейски Съюз

С Регламент (ЕО) № 1371/2007 са определени правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Права на пътниците

Бързи бутониQuick access tabs