Свидетелства на локомотивни машинисти

С Директива 2007/59/ЕО се публикуват нови правила за издаване на Свидетелства за управление на локомотив в Европейския съюз. В Регламент на Комисията №36/2010 се определя общоевропейски образец на Свидетелствата, както и формуляри за заявления за издаването им.

ИА "ЖА", като орган, отговорен за издаването на новите свидетелства съгласно Закона за железопътния транспорт и Наредба 56, определя процедурни правила за прилагането на Директивата и Регламента.

В тази връзка предстои да бъде публикуван:

  1. Образец на Свидетелство за управление на локомотив;
  2. Заявление за свидетелство за управление на локомотив;

    3. Документи за прилагане към заявлението за Свидетелсто за управление на локомотив;

    4. Указания;
  3. Разяснения за попълване на платежно нареждане и вносна бележка относно издаване на Европейско свидетелство за управление на локомотив;
  4. Заявление за изработаване на Свидетелство за управление на локомотив. Заявлението за изработване на Свидетелство за управление на локомотив се подава заедно със заявлението за свидетелство за управление на локомотив. Снимката се залепва на указаното в заявлението място и е небходимо да е с размер 45мм/35мм,  лицето да бъде фронтално заснето. Подписът се полага на указаноното място, като не трябва да излиза от бялото поле.

   Юридическите лица, които подават заявление за Свидетелство за управление на локомотив трябва да представят заедно с комплекта документи списък на локомотивните машинисти, кандидатстващи за Свидетелство за управление на локомотив. Списъкът да съдържа трите имена и ЕГН.

Процедура за издаване на Свидетелство за управление на локомотив от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" 

Списък на обучаващите институции за подготовка на локомотивни машинисти

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" 1574 София, ул. "Гео Милев" № 158
Технически университет 1000 София, бул. "Климент Охридски" № 8
Център за професионално обучение към "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД 1233 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 120А, вх. 1
Цетър за професионална квалификация към Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" 1510 София, бул. "Сливница" № 216

 

Свидетелствата за управление на локомотив се изработват от Трюб-Демакс АД, като за целта се заплащата такса на следната банкова сметка:

Трюб-Демакс АД 

Банка ОББ 

IBAN : BG 29 UBBS 8002 1020 0878 20 

BIC : UBBSBGSF

В платежното нареждане в графа "Основание за плащане" трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да бъде посочено име и ЕГН на физическото лице, или име на фирма и Булстат, ако е юридическо лице.