Указания за работа с регистъра на превозните средства

В изпълнение на Решение №2007/756 на Европейската Комисия, Закона за железопътния транспорт и НАРЕДБА № 57 за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, в ИА „Железопътна администрация” се изгради национален регистър на железопътните превозни средства (НРПС).

 Във връзка с изискванията и задълженията на Ползвателите на превозни средства за  поддържане на НРВ, агенцията предоставя:

 • достъп до Националния регистър на превозните средства (НРПС);
 • достъп до Европейския централизиран виртуален регистър на превозните средства (ЕЦВРПС).

I. РЪКОВОДСТВА

Ръководство за потребители на Европейски регистър на превозните средства - издание на Европейската железопътна агенция на английски език

РЪКОВОДСТВО ЗА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ, МОДИФИКАЦИЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В НРПС

 

Условия за ползване на ЕЦВРПС

II. ФОРМУЛЯРИ 

 1. Формуляр за генериране на потребителско име за достъп до НРПС
 2. Формуляр за генериране на потребителско име за достъп до ЕЦВРПС
 3. Формуляр за получаване на идентификационен код на ползвател (VKM) - VKM е уникален за всеки ползвател и се нанася на всяко жп превозно средство до буквения код на страната, в която е регистрирано. Формуляра се попълва с латински букви!
 4. Стандартен електронен формуляр за регистрация на разрешено превозно средство

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИЙНОТО ОЗНАЧАВАНЕ, НОМЕРИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”   

III. КОМЕНТАРИ, СЪОБЩЕНИЯ          

 • При желание на собственик или стопанисващ на превозни средства, да получи достъп за работа с Регистър на подвижния жп състав (НРВ или ЕЦВРПС), е необходимо същият да изтегли, попълни и подаде съответния формуляр за генериране на потребителско име за достъп до НРВ или ЕЦВРПС, който е „ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на потребителско име и парола за достъп за работа с НРВ или ЕЦВРПС.

  Издадените потребителско име и парола за достъп до електронните регистри са лични и не бива да се предоставят на други лица.

  Получаването им, може да стане лично на място (фронт офиса на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация в гр. София, ул. Генерал Й. В. Гурко № 5) или на посочен личен e-mail адрес. Предпочитания начин следва да бъде заявен при подаване на документите.

  Правата за достъп до Европейския централизиран виртуален регистър на превозните средства (ЕЦВРПС) се управляват от всеки съответен Регистриращ орган.

 

 • При въвеждане в експлоатация всяко железопътно превозно средство получава Европейски номер, който се нанася на превозното средство, съгласно описания в Решение на Комисията № 2006/920/ЕО начин - отменено с решение 2011/314/ЕС.       
 • План за поддръжка - Всяко въведено в експлоатация жп превозно средство трябва да има план за поддръжка, където са описани периодичността за извършване на ремонти, резервните части необходими за возилото и други. Планът за поддръжка се изготвя съгласно Решение на Комисията 2006/861/ЕО и извлечение от него е приложено тук. Планът за поддръжка се изготвя от собственика/ползвателя на превозното средство и се извежда с номер, който следва да бъде попълнен в поле "№ на плана за поддръжка" в регистъра във формат ХХ/ДД.ММ.ГГГГ.
 • Попълването на задължителните полета „Крива на забавяне” се извършва по формула, и се изчислява за всяко возило поотделно, спрямо неговата тара и товароносимост.