Регистър на служителите на Изпълнителна агенция "Железопътна иадминистрация" подали декларация по чл 49 от ЗПК

Регистър на служителите на Изпълнителна агенция "Железопътна иадминистрация"  подали декларация по чл 49 от ЗПК

 

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПК - 2023 г.

 

вх. №, Име, фамилия

Длъжност

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

 

чл. 49, ал. 1, т. 1 (несъвместителство)

чл. 49, ал. 1, т. 2 - част I (имущество и интереси)

чл. 49, ал. 1, т. 2 - част II (имущество и интереси)

чл. 49, ал. 1, т. 3 (промяна в декларирани обстоятелства)

чл. 49, ал. 1, т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства)

забележка

ЧР-25-1. П. И. М.

главен инспектор

22.01.2024г

22.01.2024г

22.01.2024г

 

 

 

ЧР-25-2 Д. Н. С.

директор дирекция

02.02.2024г.

02.02.2024г.

02.02.2024г.

 

 

 

ЧР-25-2а Л. Д. М.

главен инспектор

02.01.2024

05.03.2024г.

05.03.2024г.

 

 

 

ЧР-25-3 М. А. П-З.

главен експерт

09.04.2024г.

09.04.2024г.

09.04.2024г.

 

 

 

ЧР-25-4 А.В.С.

главен експерт

30.04.2024г

30.04.2024г

30.04.2024г.

 

 

 

ЧР-25-5 Н.А. И.

старши експерт

 

09.05.2024г

09.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-6 Х. Б. Д.

главен инспектор

 

09.05.2024г

09.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-7 К. Н. К.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-8 П. И. Д.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-9 Ц. Ю. М.

началник отдел

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-10 Е. П. Е.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-11 С. Д. К.

старши експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-12 Ц. Д. Д.

старши експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-13 С. Д. Н.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-14 А. С. Б.

главен инспектор

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-15 В. Г. А.

старши експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-16 И. С. К.

главен специалист

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-17 С. Д. П.

главен инспектор

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-18 И. К. Ч.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-19 Й. Ц. В.

главен експерт

 

10.05.2024г.

10.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-20 Р. С. С.

главен инспектор

 

13.05.2024 г.

13.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-21 Х. Н. Х.

зам. гл. директор

 

13.05.2024 г.

13.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-22 Й. Л. П.

главен инспектор

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-23 С. С. В.

главен инспектор

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-24 Г. С. М.

нач. отдел РЖИ С-я

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-25 К. С. Г.

старши счетоводител

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-26 М. В. А.

главен експерт

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-27 П. М. К.

гл. юрисконсулт

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-28 С. Л. Д.

старши инспектор

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-29 Т. Б. Г.

старши експерт

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-30 П. С. П.

нач. отдел РЖИ ГО

 

14.05.2024г.

 14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-31 П. И. Т.

главен инспектор

 

14.05.2024г.

 14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-32 Л.Д. Х.

главен инспектор

 

14.05.2024г.

14.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-33 К. Г. К.

главен директор

 

15.05.2024г.

15.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-34 Т. С. К.

старши експерт

 

15.05.2024г.

15.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-35 К. Г. В.

директор дирекция

 

15.05.2024г.

15.05.2024г.

 

 

 

ЧР-25-36 С. С. К.

главен инспектор

 

15.5.2024

15.05.2024г.