Национален орган по безопасност

Националният орган по безопасността има следните функции:

  1. Издава разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на Европейския съюз в съответствие с Наредба № 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз и проверява дали те се експлоатират и поддържат съгласно изискванията;
  2. Осъществява контрол за съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост със съществените изисквания, предвидени в съответните ТСОС;
  3. Налага ограничителни условия или забрана за експлоатацията на съответните подсистеми или части от тях в предвидените от Закона за железопътния транспорт случаи;
  4. Анализира резултатите от разследването на железопътните произшествия и при необходимост предприема мерки за подобряване на нивото на безопасност;
  5. Осъществява надзор върху процеса на разследване на произшествията и инцидентите по чл. 77, ал. 1;
  6. Разработва и прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемане на нови или промяна на съществуващите национални правила за безопасност, като осъществява постоянен контрол за спазването им;
  7. Води регистър на превозните средства и упражнява контрол върху регистрирането им и точността и осъвременяването на отразената в регистъра информация;
  8. Издава, подновява, актуализира/изменя, ограничава обхвата или отнема сертификат на лице, което отговаря за поддържане на превозни средства и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства;
  9. Издава, подновява, изменя или отнема единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност в Република България и е заявило, че сертифициращ орган е Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и удостоверение за безопасност на управител на инфраструктурата и проверява спазването на изискванията, при които са издадени;
  10. Ограничава или отменя сертификати за безопасност, издадени преди 16 юни 2019 г., и проверява спазването на изискванията, при които са издадени.

Правила за работата на Съвет по безопасност в железопътния транспорт

Портал за отворени данни