Удостоверение за безопасност

ИАЖА издава удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура в Република България. Наличието на удостоверение за безопасност е задължително условие за започване на дейност от управителя на железопътната инфраструктура, стопанисващ цялата или част(и) от националната железопътна инфраструктура. Изключение от това правило са управителите на частни железопътни инфраструктури.

Удостоверението за безопасност потвърждава:

  • Изграждането на система за управление на безопасността (СУБ) от управителя на железопътната инфраструктура в съответствие с изискванията на глава трета, раздел III „Удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура“ (от Наредба № 59 (чл. 47, ал. 1, т. 1);
  • Приемането на правилата на управителя на железопътна инфраструктура за изпълнение на специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация (чл. 47, ал. 1, т. 2 от Наредба № 59).

Ръководство за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

Формуляр за кандидатстване за издаване на удостоверение за безопасност

Свързано законодателство

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/762 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2018 година за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/763 НА КОМИСИЯТА от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска 

 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

НАРЕДБА № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

 

НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г.  за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

 

НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г.  за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Издадено Удостоверение за безопасност - Национална компания „Железопътна инфраструктура“