Надзор

Обща информация

Надзора включва и действията на ИАЖА спрямо железопътните предприятия или управител на железопътна инфраструктура, на които са били издадени сертификати за безопасност част А и Б до срока им на валидност, единен сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност по изпълнение на специфични задачи, определени в ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/761 за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2012 на Комисията.

Стратегия за надзор 
Указания/процес надзор

-    Провеждане на интервюта с хора на различни нива в организацията, обект на надзор;

-    Проверки и инспекции на място включително наблюдения на процеси и дейности извършвани от одитираните организации,  измервания по одобрени процедури и др. контролни дейности;

-    Преглед на документация и архиви, свързани със СУБ, СУП и досиета и документи от заявители в рамките на процедури за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация – по отношение на надзор за съответствието на съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания;

-    Преглед на резултатите от работата на СУБ или СУП, установени по време на инспекции или сродни дейности. Един от ключовите проблеми в този случай е как да се процедира при ново железопътно предприятие за което няма предходна информация или данни от предходни одити. ИАЖА е приела принципа, че всеки нов участник преминава през цялостна оценка на въведената от него СУБ и СУП, а издавания за първи път сертификат е за по-кратък период от време, а не за максималния пет годишен период.

-    Съставяне на чек-листи за сравнения между нормативните изисквания и констатираното при преглед на резултатите от работата на СУБ или СУП и/или установеното по време на инспекции, измервания /на параметри на съставни елементи/ или сродни дейности.

Организация на дейностите по надзора в ИА “Железопътна администрация” като Национален орган по безопасност на Република България в изпълнение на чл. 65 ал. 2 от Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

Свързано законодателство

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  № 1158/2010 относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2010 НА КОМИСИЯТА относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на разрешително за железопътна безопасност

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 година за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/762 на Комисията за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/761 за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798