Разрешения за превозни средства

Считано от  16.06.2019 г. разпоредбите, свързани с издаване на разрешения за пускане на пазара на возила и разрешения за типове возила, съгласно Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт са в сила в Република България. Част от тези рапоредби са транспонирани с промените от 08.03.2019 г. в Закона за железопътния транспорт.

С промените в Закона за железопътния транспорт и с предстоящите такива в Наредба № 57 се въвежда двойствен режим при издаване на различни разрешения за возила. 

Заявителите следва да подават заявленията си чрез системата за обслужване на „Едно гише“ (OSS), посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) (ОВ, L 138/1 от 2016 г.). Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Р. България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.

Ръководство за издаване на разрешения за пускане на пазара за заявители през OSS

Указания за практическите разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила 

Ръководство за нова регистрация, модификация на регистрацията и оттегляне на регистрация на железопътни превозни средства в Национален регистър на возилата