Разрешения за превозни средства

Считано от  16.06.2019 г. разпоредбите, свързани с издаване на разрешения за допуск до пазара на возила и разрешения за типове возила, съгласно Директива (ЕС) 2016/798 относно безопасността на железопътния транспорт са в сила в Република България. Част от тези рапоредби са транспонирани с промените от 08.03.2019 г. в Закона за железопътния транспорт.

С промените в Закона за железопътния транспорт и с предстоящите такива в Наредба № 57 се въвежда двойствен режим при издаване на различни разрешения за возила. До сега Националните органи по безопасност въвеждаха в експлоатация возила.

Заявителите следва да подават заявленията си чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) (ОВ, L 138/1 от 2016 г.). Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Р. България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.

Ръководство за издаване на разрешения за допуск до пазара

Указания за практическите разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила 

Ръководство за нова регистрация, модификация на регистрацията и оттегляне на регистрация на железопътни превозни средства в Национален регистър на возилата