Оператори на обслужващи съоръжения

Обща информация за обслужващите съоръжения

Обслужващо съоръжение е инсталацията, включително теренът, сградата и оборудването, която е специално изградена цялостно или частично, така че да предоставя една или повече от следните услуги на железопътните предприятия:

  1. осигуряване на достъп, включително достъп до релсов път, до следните обслужващи съоръжения, когато съществуват такива, и до услуги, предоставяни в тези съоръжения:

1.1. пътнически гари, техните сгради и други съоръжения, включително обозначаване на пътна информация и подходящо място за билетно обслужване;

1.2. товарни терминали;

1.3. разпределителни гари и съоръжения за композиране на влакове, в т. ч. съоръжения за маневриране;

1.4. странични коловози за гариране;

1.5. съоръжения за поддръжка, с изключение на съоръжения за тежка поддръжка, предназначени за високоскоростни влакове или други видове подвижен състав, изискващ специални съоръжения;

1.6. други технически съоръжения, включително съоръжения за дезинфекция, почистване и измиване;

1.7. морски и вътрешни пристанищни съоръжения, свързани с железопътните дейности;

1.8. съоръжения за осигуряване на техническа помощ;

1.9. съоръжения за зареждане на гориво и доставката на гориво в тези съоръжения, таксите за която са представени във фактурата отделно;

  1. допълнителните услуги, които могат да включват:

2.1. задвижваща електроенергия, таксите за която са представени във фактурата отделно от таксите за използване на електрозахранващо оборудване, без да се нарушава прилагането на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (OB, L 211/55 от 14 август 2009 г.);

2.2. предварително затопляне на пътнически влакове;

2.3. специални договори за контрол на транспорт на опасни товари;

2.4. специални договори за съдействие за движението на влакове със специално предназначение;

  1. спомагателните услуги, които могат да включват:

3.1. достъп до телекомуникационни мрежи;

3.2. предоставяне на допълнителна информация;

3.3. технически преглед на подвижния състав;

3.4. билетно обслужване на пътническите гари;

Услугите, предоставяни на железопътните предприятия в обслужващите съоръжения са описани и в Приложение II от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство, §1, т. 48 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт и Приложение 1 от Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура.

За управлението на обслужващото съоръжение или за предоставянето на услуги на железопътните предприятия в обслужващото съоръжение отговаря операторът на обслужващото съоръжение.

Операторът на обслужващото съоръжение съставя описание на обслужващото съоръжение и на услугите, за които отговаря, по „Образец за описание на обслужващите съоръжение“. Описанието трябва да се поддържа в актуално състояние.

Операторите на обслужващите съоръжения са длъжни да осигуряват безплатен публичен достъп до описанието на обслужващото съоръжение:

- като го публикуват в своя или в общ уеб портал и предоставят на управителя на инфраструктурата съответен линк, който да бъде включен в референтния документ на железопътната мрежа

или

- като предоставят на управителите на инфраструктура релевантна информация в готов за публикуване вид, която да бъде включена в референтния документ на железопътната мрежа

В Регламент за изпълнение (EС) 2017/2177 на Комисията относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги са определени подробни изисквания за процедурата и критериите, които трябва да бъдат спазвани при даване на достъп до услугите, предоставяни в обслужващите съоръжения, посочени съответно в точки 2, 3 и 4 от Приложение 1 към Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура.

Методически указания

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНИ С ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ДЕЙНОСТИ УСЛУГИ

Oбразец за описание на обслужващите съоръжения

Принципи за освобождаване на оператор на обслужващо съоръжение съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177

Всеки оператор на обслужващо съоръжение има право да поиска да бъде освободен от прилагането на всички или някои разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги. Заявлението за освобождаване на оператор на обслужващо съоръжение се подава до ИА „Железопътна администрация“

Принципи за освобождаване на оператор на обслужващо съоръжение съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177

Презентация – Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги

Свързано законодателство

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията от 22 ноември 2017 година относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги 

Закон за железопътния транспорт

Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура 

Списък на операторите на обслужващи съоръжения Списък на операторите на обслужващи съоръжения - приложения 7.1 ; 7.3.2.1 ; 7.3.4.1 от Референтния документ на Национална компания "Железопътна инфраструктура" -  https://www.rail-infra.bg/bg/305