Достъп до мрежата

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ:

Право на достъп до железопътната инфраструктура на Република България за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и/или товари се предоставя на лицензирани железопътни превозвачи при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия. Това право включва достъп до инфраструктурата, която свързва морските и вътрешните пристанища с другите обслужващи съоръжения и до инфраструктурата, която обслужва или би могла да обслужва повече от един краен потребител.

Условие за достъп до железопътната инфраструктура е представяне на лицензия, включително приложението към нея относно финансово покритие на гражданската отговорност съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/171 на Комисията от 4 февруари 2015 г. относно някои аспекти на процедурата за лицензиране на железопътни предприятия, и единен сертификат за безопасност издаден след 16.06.2019 г. по изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 или сертификат за безопасност част „А” и част „Б”, издадени преди 16.06.2019 г.

Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите му. Достъпът се осъществява при наличие на единен сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност” .

Взаимоотношенията между управителя на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи или предприятия се уреждат с договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура, общодостъпни в Референтния документ на железопътната мрежа,

Приложение 3.3.2 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с лицензираните железопътни превозвачи и Приложение 3.3.3 Образец на договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура с железопътни предприятия, които не притежават лицензия за извършване на товарни превози.

 

СВЪРЗАНО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство

Директива (ЕС) 2016/798 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт

Закон за железопътния транспорт

Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

 

РЕФЕРЕНТЕН  ДОКУМЕНТ  НА  ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА  МРЕЖА

В Референтния документ на железопътната мрежа, публикуван на електронната страница на Управителя на инфраструктурата - ДП НКЖИ, детайлно са описани общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет. Документът съдържа и информация относно условията за достъп до релсов път, до обслужващи съоръжения и до услуги, предоставяни в тези съоръжения.