Оценка на икономическото равновесие на договора за обществени превозни услуги, при заявяване на нова услуга за превоз на пътници

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ: 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва обективен икономически анализ по критериите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора. Оценката на икономическото равновесие се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 294/5 от 21 ноември 2018 г.).

Подробна информация можете да намерите в Методика за анализ на основната цел на предложена нова международна железопътна услуга за превоз на пътници и за оценка на икономическото равновесие на договора за обществени превозни услуги

 

Приложения:

Указания към методиката

Уведомление за нова жп услуга

Искане за анализ на икономическото равновесие

 

Уведомление за планирана нова железопътна услуга за превоз на пътници от 13.12.2023 г.

Уведомление за планирана нова железопътна услуга за превоз на пътници от 21.05.2024 г.

 

СВЪРЗАНО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 

Регламент за изпълнене (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета