Пресичания

Министърът на транспорта и съобщенията разрешава пресичането на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и свързването на железопътните линии от железопътната инфраструктура. За целта се подава заявление до Министъра на транспорта, към което се прилага писмено становище от Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Централно управление за възможността да бъде извършено исканото пресичане. В заявлението следва да бъде посочено и чия собственост ще бъде съоръжението пресичащо железопътните линии (т.е. да се посочат: име на фирмата или лицето, Булстат или ЕГН и адрес на седалището).
 
     Изпълнителният директор на ИАЖА съгласува проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура. За целта се подава заявление до Изпълнителния директор на ИА ЖА, към което се прилага оригинал и копие на проекта, както и становище от Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Централно управление.

 
Заявление за съгласуване на проектите за пресичане на железопътни линии