Мониторинг

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ: 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ осъществява мониторинг на условията за конкуренция на пазара на железопътни услуги, както и на дейностите на управителя на железопътната инфраструктура по чл. 116, ал. 5 от Закона за железопътния транспорт и предоставя ежегодно на Европейската комисия необходимата информация за използването на мрежата и оценката на рамковите условия в железопътния сектор.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ си сътрудничи с другите регулаторни органи, включително чрез споразумения за сътрудничество, за целите на взаимопомощта в задачите за мониторинг на пазара и в разглеждането на жалби и провеждането на разследвания и при разработването на общи принципи и практики за вземане на решения.

В изпълнение на разпоредбите на Регламент за изпълнение 2015/1100 на Комисията от 7 юли 2015 г. относно задълженията за докладване на държавите членки в рамките на мониторинга на железопътния пазар и във връзка с поетите ангажименти към Групата на независимите регулаторни органи (IRG-Rail), ежегодно Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва наблюдение на железопътния пазар чрез инструменти за набиране на данни от железопътните превозвачи и управителя на инфраструктурата.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 14 от Закона за железопътния транспорт, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води регистри и набира статистически данни за дейностите в железопътния транспорт.

СВЪРЗАНО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1100 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2015 година относно задълженията за докладване на държавите членки в рамките на мониторинга на железопътния пазар

Закон за железопътния транспорт

Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура