Административно обслужване

Административното обслужване в ИА „Железопътна администрация“ се осъществява:
  • на принципа „едно гише“, на фронт-офис ( Център за административно обслужване ) в сградата на адрес: гр. София, ул. „Гурко“ № 5,
  • в „бек-офиси“, включващи експерти на специализираната администрация на ИАЖА,
  • чрез Общоевропейската система за обслужване на едно гише ( One Stop Shop – OSS )
Работно време на ИАЖА:

от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И РЕЖИМИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИАЖА

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=621

415 Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

419 Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България

573 Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура

577 Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост

578 Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на Националните правила за безопасност или техническите правила

786 Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

841 Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

1044 Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

1045 Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт

1274 Издаване на Единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност само в Република България

1738 Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

1739 Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система

1740 Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

2981 Издаване на свидетелство за управление на локомотив

3051 Издаване на лиценз за железопътен превозвач

3133 Издаване на приложение към лицензионен документ на железопътен превозвач относно покритието на гражданската отговорност на железопътния превозвач

3134 Издаване на разрешение за пускане на пазара на железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България

3135 Определяне на европейски номер на железопътно превозно средство (European Vehicle Number (EVN)), което е получило разрешение за пускане на пазара и вписването му в регистъра на превозните средства

3136 Издаване на разрешение за тип железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България

3137 Издаване на удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за оценка на риска и на резултатите от нея

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заявяването на административни услуги може да бъде извършено:

  • във фронт офиса на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
  • устно заявяване /когато няма установен образец на заявление за съответната административна услуга/ - съгласно образец протокол
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • по електронен път на адрес FOffice@iaja.bg или kabinet-iaja@iaja.bg
  • чрез Общоевропейската система за обслужване на едно гише ( One Stop Shop – OSS )

Формата на заявленията, сроковете за извършването на административните услуги, както и други въпроси, свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване са определени в Закона за железопътния транспорт, подзаконовите нормативни актове към него и в европейското законодателство в областта на железопътния транспорт

Сигнали, предложения, жалби

Текстът се обработва

Харта на клиента

Харта на клиента

Измерване на удовлетвореността на потребителите

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административното обслужване в ИА „Железопътна администрация“

Анкетна карта