Правилници

Приет с ПМС № 167 от 29.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 61 от 10.07.2001 г., в сила от 10.07.2001 г., изм., бр. 87 от 9.10.2001 г., в сила от 15.10.2001 г., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм. и доп., бр. 104 от 28.11.2003 г., бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила от 17.12.2004 г., изм., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 17.01.2006 г., бр. 68 от 1.08.2008 г., в сила от 1.08.2008 г., бр. 7 от 27.01.2009 г., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., изм. и доп., бр. 44 от 4.06.2019 г., изм., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 36 от 13.05.2022 г.


УСТАВ на железниците


ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1405 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ ПАСПОРТНО-ВИЗОВ КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ. (Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г.)