Антикорупция

Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да подадете сигнал:

- на място на фронт-офиса на ИАЖА;

- по поща;

- по факс;

- чрез електронна поща: kabinet-iaja@iaja.bg и FOffice@iaja.bg , при условие, че сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис.

ВАЖНО!

Информираме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:

  1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
  3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
  4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
  5. дата на подаване на сигнала;
  6. подпис на подателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 73 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Органът по избора или назначаването се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.

Антикорупционен план

Анкетна карта

Към 30.06.2023 г. в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не са постъпвали сигнали, съдържащи твърдения за извършени корупционни действия.