Международна дейност

COTIF/OTIF

Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) датира своето начало от 1890 г. По инициатива на Швейцарското правителство и със съдействието на експерти от съседните страни е подписана Международна конвенция за единно транспортно железопътно право, която влиза в сила през 1893 г. Първоначално тази Конвенция касае само товарните превози, като през годините тя претърпява множество промени. България се присъединява към Конвенцията през 1911 г.  

    С Указ на Държавния съвет №1439 от 8 юни 1982 г. България ратифицира Конвенцията, която влиза в сила на 9 май 1985 г., след изпълнение на изискваните условия за ратификация от съответния брой държави.

  С влизането в сила на 01.05.1985 г. на Конвенцията (COTIF - 1980) се създава  Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF).

    От 6 май 2015 г. след присъединяването на Азербайджан към Конвенцията COTIF, държавите-членки на OTIF станаха общо 50, както следва:

     Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Йордания (единствената асоциирана членка), Ливан, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Мароко, Монако, Норвегия, Пакистан, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сирия, Словакия, Словения, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чешката република, Швейцария и Швеция. 
  
    Към 15.06.2015 г. три държави-членки на OTIF все още не са ратифицирали Протокола от Вилнюс от 1999 г. за изменение на СOTIF, а именно: Ирак, Ирландия и Ливан.
 
    Към момента по Единните правила на СOTIF се извършват международни жп превози по близо 250 000 км жп линии, като по още 17 000 км морски и вътрешни водни пътища се извършават допълващи, комбинирани превози на товари и пътници.

    През 1988 г. генералният секретар на OTIF подписа дългосрочно споразумение с швейцарското правителство за условията и реда за продължаване функционирането на Централния офис на OTIF в столицата на Швейцария – Берн.
 
      Конвенцията с нейните Притурки урежда :

 1. Правните основи за взаимоотношенията между държавите-членки (Базовата Конвенция - COTIF).
 2. Правните основи за международните превози по железници т.е. транспортното право (Единните правила CIV  за пътническите превози и Единните правила CIM - за товарните превози).
 3. Аспекта за безопасност на железопътните превози, по-специално  при превоз на опасни товари (Правилник RID).
 4. Използването на вагоните (частни и принадлежащи на железопътните предприятия).
 5. Правилата за използване на железопътната инфраструктура и отговорността, включително и на трети лица.
 6. Елиминирането на пречките при преминаване на границите.
 7. Техническите въпроси (хармонизация и стандартизация на подвижния ж.п. състав и инфраструктурата).
 8. Аспектите за опазване на околната среда, по-специално намаляване на вредните шумове при железопътния транспорт.
 9. Системата за финансови гаранции на инвестициите в подвижен ж.п. състав, както и запорирането на такъв.

     През 90-те години на XX век  започна “Ревизията на COTIF”, която представлява задълбочено изменение и разширение на Конвенцията  за международни железопътни превози, предвид политическите и икономически промени в Европа и хармонизирането й в рамките навъзможното със законодателството на Европейския Съюз.

     Взетите решения са вписани в Протокол 1999 за изменение на COTIF, който след подписването подлежи на ратификация от ДЧ. 

     Република България е подписала Протокол 1999 на 3 юни 1999 г. за изменениена Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г.и го е ратифицирала със закон ДВ бр. 82/2004 г. , обнародвана ДВ бр. 69/2006 г. 

       Приложения към Протокол 1999 са следните документи:

 • Конвенцията за международни железопътни превози /COTIF/- Базова Конвенция;
 • Протокол за привилегиите и имунитетите на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF);
 • Единни правила за договора за международен железопътен превоз на пътници (CIV) - Притурка А към Конвенцията;
 • Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари (CIМ) - Притурка В към Конвенцията;
 • Правилник  за международен железопътен превоз на опасни товари (RID, пълен текст с приложението на английски език) - Притурка С към Конвенцията (текст на български език без приложението) 
 • Единни правила за договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение (CUV) - Притурка D към Конвенцията;
 • Единни правила за договора за използуване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (CUI) - Притурка Е към Конвенцията;
 • Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (APTU)- Притурка F към Конвенцията;
 • Единни правила за техническото приемане на железопътните средства, използвани в международно съобщение (ATMF)- Притурка G към Конвенцията;

    

     В брой № 91 от 20.11.2012 г. на Държавен вестник с Указ №393 е обнародван Закон за отмяна на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн.
   

    От датата на обнародване на цитирания по-горе закон, в Република България като държава подписала Конвенцията за международни железопътни превози, се прилагат в пълният им вид всички нейни притурки.


     От тази дата - 20.11.2012 г. Единните правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (СUІ), съставляващи Притурка Е, Единните правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (АРТU), съставляващи Притурка F и Единните правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (АТМF), съставляващи Притурка G към конвенцията са отново в сила и следва да се прилагат от Управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните превозвачи.

    Към момента се дописват и приемат Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОСи) на общностното право и спецификации за регистрите. Същата процедура тече и в OTIF – дописват се техническите спецификации към Единните правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (АРТU) и спецификации за регистрите към Единните правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (АТМF).