Архив

Проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ИАЖА обявява обществена поръчка чрез открита процедура на основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет:  „Създаване и внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” по проект осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Документацията свързана с поръчката е както следва:
Решение за откриване на процедурата;
Обявление;
Документация за участие;
Указания;
Методика за оценка;
Техническа спецификация за създаване и внедряване на интегрирана информационна система
    Във връзка с осъществен контрол от Агенцията по обществени поръчки и във връзка с писмо от "С.Р.И. България" ЕАД , се правят промени в документацията на обществена поръчка чрез открита процедура на основание чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет:  „Създаване и внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” по проект осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Документите са както следва:
Доклад за извършен контрол;
Писмо от фирма "С.Р.И. България" ЕАД;
Решение за промени/вътрешна заповед на ИАЖА/;
Решение за промени към АОП;
Коригирано Обявление;
Коригирани указания за участие;
Коригирана методика за оценка.
   По документите на процедурата са постъпили искания за разяснения. Същите са приложени по-долу, като в тях се съдържа и отговора на ИАЖА. На всеки заявил получаване на разяснения е отговорено официално.
Искане и отговор 1
Искане и отговор 2
Искане и отговор 3
Искане и отговор 4
Искане и отговор 5   
Протокол номер 1 от заседания на комисията: Протокол 1
Протокол 2 на комисия назначена със заповед № 14-00-142/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" Част 1Част 2Част 3
Свалете трите части на протокола на Вашия компютър и разархивирайте файл Protokol 2.part1.rar
Информация за отваряне на ценовите предложения
Искане за предоставяне на обосновка на предложена цена за изпълнение на обществена поръчка до ДЗЗД "Аксиор - Енвизимо"
Обосновка от ДЗЗД "Аксиор - Енвизимо"
Протокол 3
Доклад за приемане работата на комисия за избор на изпълнител на обществената поръчка
Решение за избор на изпълнител на обществена поръчкаСключен договор за обществена поръчка

 

Публична покана с предмет "Графичен дизайн, изработване и доставка на Европейско свидетелство за управление на локомотив".Документация, свързана с поръчката:

1. Публична покана - АОП формат
2. Указания за кандидатстване
3. Техническо задание за изработка на Европейско свидетелство за управление на локомотив

Образци на документи:

Образец 1 - Заявление
Образец 2 - Техническо предложение
Образец 3 - Предлагана цена за изпълнение
Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. т. 1, 2а, 4, 5 и 6 от ЗОП
Образец 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Образец 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договор
Образец 7 - Договор

Номер на публична покана в АОП - 9037604 

Протокол 1 от заседание на комисия за разглеждане офертите на кандидатите по процедурата по възлагане на обществената поръчка 

Договор 

 

Публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелско настаняване и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служителите на ИА „Железопътна администрация“, организация на семинари и информационни събития“

Публична покана
Указания за кандидатстване
Приложение 1 - Оферта за участие
Приложение 2 - Техническо задание
Приложение 3 - Методика за оценка на офертите
Приложение 4 - Техническо предложение
Приложение 5 - Ценово предложение
Приложение 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9
Приложение 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8

Приложение 8 - Декларация по чл. 56, ал.1, т.12

Приложение 9 - Договор

Номер на публичната покана в АОП - 9041295 

Протокол (публикуван на 14.05.2015 г.)
Договор 

 

Публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет "Доставка на 1 бр. нов лек автомобил за нуждите на ИА Железопътна администрация"  

Публична покана
Приложение 1 - Оферта за участие
Приложение 2 - Техническо задание
Приложение 3 - Методика за оценка на офертите
Приложение 4 - Техническо предложение
Приложение 5 - Ценово предложение
Приложение 6 - Договор
Приложение 7 - Декларация по чл. 47
Приложение 8 - Декларация  по чл. 56, т.12 

Номер на публичната покана в АОП - 9042289

Протокол (публикуван на 11.06.2015 г.)
Договор
Офертите на участниците ще бъдат отворени на 10.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ИА "Железопътна администрация", ул. Ген Йосиф В. Гурко 5, зала 517, ет. 5 

 

Публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Доставка на 2 бр. нови леки автомобили, от които един тип „комби“ и един тип „хечбек“ за нуждите на ИА Железопътна администрация” с две обособени позиции:
- Обособена позиция №1: „Доставка на един брой лек автомобил тип „комби“
- Обособена позиция №2: „Доставка на един брой лек автомобил тип „хечбек“

Публична покана
Указания за участие
Приложение № 1 Оферта за участие
Приложение № 1А Оферта за участие
Приложение № 2 Техническо задание
Приложение № 3 Методика за оценка на кандидатите
Приложение № 4 Техническо предложениe
Приложение № 4A Техническо предложениe
Приложение № 5 Ценово предложение
Приложение № 5A Ценово предложение
Приложение № 6 Договор
Приложение № 7 Декларация по чл. 47
Приложение № 8 Декларация  по чл. 56, т.12 8
Протокол

Договор
Договор

Номер на публичната покана в АОП - 9045229
Офертите на участниците ще бъдат отворени на 07.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ИА "Железопътна администрация", ул. Ген Йосиф В. Гурко 5, зала 517, ет. 5

 

Търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (2 броя леки автомобила, собственост на ИА "Железопътна администрация")

1. Обявление
2. Заповед за търг
3. Тръжна документация
4. Приложение 2
5. Приложение 3
6. Приложение 4Тръжен протокол от заседание на Комисия назначена със Заповед 14-00-120/09.11.2015 г.