Профил на купувача за процедури след месец април 2016 г.

Покана “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
13.04.2017

Покана
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7
Декларация за съгласие
Договор Протокол Номер 1 на комисията за оценка и класиране 26.04.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 02.05.2017 г.
Протокол Номер 2 на комисията за оценка и класиране 10.05.2017 г.
Съобщение за публичен жребий 10.05.2017 г.
Протокол 3 от работата на комисията 18.05.2017
Доклад на комисията 18.05.2017
Решение 18.05.2017
Договор 30.05.2017
Анекс към Договор ПД-10-6/29.05.2017 30.01.2019
Допълнително спразумение към Договор ПД-10-6/29.05.2019 31.05.2019
Допълнително споразумение към договор ПД-10-6/29.05.2019 г .19.11.2019 г.

 

Провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на софтуер и внедряване на информационна система, която да се използва за електронно провеждане на теоретични изпити с цел проверка на знанията на кандидатите за придобиване, както и за  признаване на правоспособност, изискана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт“

Решение   - Уникален номер в Регистъра на ОП 924391 25.07.2019 г.
Обявление - Уникален номер в Регистъра на ОП 924392 25.07.2019 г.
Документация за участие 25.07.2019 г.
Техническо задание 25.07.2019 г.
ЕЕДОП 25.07.2019 г. 

Разяснения 07.08.2019 г.

Работа на комисията - Протокол N 1  от 22.08.2019 г. 22.08.2019 г.

Съобщение 07.11.2019 г.

Работа на комисията - Протокол N 2  от 15.11.2019 г. 19.11.2019 г. 

Окончателен Протокол от 18.11.2019 г. 19.11.2019 г.

Решение N 13-01-1 от 19.11,2019 г. 19.11.2019 г.

Договор

Обявление за възложена поръчка–Уникален номер в Регистъра на ОП 955543
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

Номер в регистъра на ОП - 973252

 

Покана “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
13.12.2019 г.

Покана
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7
Проект на договорСъобщение за отваряне на ценови предложения 07.01.2020 г.
Протокол от работата на комисията 10.01.2020 г.
Доклад от работата на комисията 13.01.2020 г.
Решение 13-01-1 за избор на изпълнител 13.01.2020 г.
Договор 25.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 25.02.2020 г.