Превоз на опасни товари

Обща информация

Превозът на опасни товари представлява значителен риск за инциденти. Затова   постоянно се усъвършенстват мерките, които да гарантират, че този превоз се извършва при възможно най-добрите условия на безопасност. По условията за опасни товари се превозват различни видове стоки, но основен дял имат петролните продукти, киселини и изкуствените торове.

В Република България се прилагат европейските изисквания при превоз на опасни товари с жп транспорт регламентирани със Закона за железопътния транспорт, и Наредба №46 за железопътен превоз на опасни товари. Наредбата изцяло е транспонирала действащата нормативна уредба на ЕС относно превоза на опасни товари по железен път в границите на общността, а при реализиране на превоз на опасни товари с ж.п. транспорт между държави членки на ОСЖД – по реда и усовията на Приложение на Съглашението за международен железопътен превоз на товари (СМГС).

В ДВ, бр. 69 от 2006г. Република България обнародва Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), както и Притурка С към същата - RID - правилника, определящ изискванията за международен железопътен превоз на опасни товари.

Република България е член и на Съглашението за международен железопътен превоз на товари (СМГС). В рамките на СМГС, Приложение II е Правилник за превоз на опасни товари.

Основни насоки на политиката при превоз на опасни товари с ж.п.транспорт
  1. Установяване на национални стандарти за безопасност на нивото на международните стандарти, определени в Конвенцията за международни превози с железопътен транспорт (COTIF).
  2. Повишаване нивото на безопасност на превозите на опасни товари на територията на Република България и на територията на Европейската Общност.
  3. Постигане на целите на Лисабонската стратегия за устойчиво развитие, взимайки под внимание социалните, екологични и икономически аспекти на различните видовете транспорт;
  4. Опростяване на приложението на предписанията и намаляване на бюрократичните и организационни пречки при превоза на опасни товари;
  5. Опростяване на процедурите и облекчаване работата на транспортните оператори;
  6. Съкращаване на разходите, свързани с превозите на опасни товари;
  7. Ускоряване на обработката и доставките до получателите
  8. Увеличение на обемите на превозите с комбинирани технологии на превоза на опасни товари.

Заложен е принципът за справедливи и равни възможности за всички.

   През м.септември 2010г. се публикува в Официалният вестник на Общността нова Директива  за изменение на Директивата за превоз на опасни товари по шосе, железен път и вътрешно водни пътища 2008/68/ЕО.
   Разпоредбите на новата Директива 2010/61/EC изменят настоящата Директива 2008/68/ЕО с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на Приложенията на Директивата. Република България следва да транспонира в националното си законодателство, а именно в Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари разпоредбите на новата Директива в срок не по-късно от 30 юни 2011 г..

Наръчник за предприемане на спешни действия в случай на произшествие, инцидент или авария при превоза на опасни товари (на англ.език)

 

Лицензирани обучаващи организации за консултанти за превоз на опасни товари:

ЕТ "Рейлстар - Борис Галев", Лингваклас, "Рид клас" ЕООД

 

ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари

ДИРЕКТИВА 2010/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 97/2009 от 25 септември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

Обща позиция на ЕС с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари – С 117 Е/14 май 2008г. 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2008 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

 

КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

 

Заявление за регистриране на лица, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Заявление за издаване на удостоверение за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Доклад на Консултант по безопасността на превозите на опасни товари с жп транспорт

Доклад на предприятие, ползващо консултант/и по безопасността на превозите на опасни товари с жп транспорт

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за включване на личните данни за контакти на консултантите по безопасноста на превозите на опасни товари с железопътен транспорт.

Насоки за попълване на декларацията.

 

Изисквания за околната среда при превоза на опасни товари

ДИРЕКТИВА 94/63/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година

НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Указания

Указание чл.25 от Наредба № 46

Правилник  за международен железопътен превоз на опасни товари

    

     RID 2019 на английски език Част1 Част2
 
Преводът на измененията RID 2021 е осъществен чрез Споразумение за безвъзмездна помощ между Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация” и Европейската комисия № MOVE/C2/SUB/2020-227/SI2.837569/BG-RID за съфинансиране на писмен превод от английски на български език (76 страници).
 
 
Преводът на измененията RID 2023 е осъществен чрез Споразумение за безвъзмездна помощ между Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация” и Европейската комисия № MOVE/C2/SUB/2022-35/SI2.895912 BG RID за съфинансиране на писмен превод от английски на български език на 100 страници, като общо преведени са 131 страници