CAF

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ внедрява нов модел за тотално управление на качеството CAF (Общата рамка за оценка). Инициативата се осъществява съгласно подписано Споразумение CAF-2-002-46/19.09.2016 г. с Института по публична администрация (ИПА), бенефициент по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (САF) в администрациите“, който се осъществява с безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.
   Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е една от 48 администрации, в които ще бъде въведен модела CAF в сътрудничество с ИПА. 
Модел на документа
   Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор. Въвеждането на CAF има за цел повишаване качеството на управление и организацията на работа на администрацията на всички нива.
   Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.
 
 
Съдържание на модела CAF
ДЕФИНИЦИЯ
 
   Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF) е модел за цялостно управление на качеството чрез самооценка, разработен от публичния сектор за публичния сектор. CAF е безплатен и достъпен в публичното пространство и има за цел да подпомага организациите от публичния сектор в подобряването на дейността им. CAF е проектиран за употреба във всички области на публичния сектор и е приложим на национално/федерално, регионално и местно ниво.
Въпреки че CAF е разработен в европейски контекст, той може да се ползва във всяка публична организация по света.
   CAF принадлежи към семейството на моделите за цялостно управление на качеството (TQM) и е вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на M® качеството (EFQM®). Той е модел за управление на дейността и изпълнява ролята на „компас“, с чиято помощ ръководителите откриват пътя към съвършенство. Графичното му представяне обяснява причинно-следствената връзка между организационните фактори и резултатите, свързани с работата.
  CAF се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на рганизациите, гражданите/потребителите, хората и обществото, се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии, планове, хора, партньорства, ресурси и процеси. Моделът разглежда организацията едновременно от различни ъгли, т.е. прилага холистичен/цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. 
 
  
 
 
  Структурата на CAF се състои от девет елемента, идентифициращи основните аспекти, които изискват внимателно разглеждане при всеки организационен анализ.  Критерии 1 – 5 (благоприятстващите фактори) касаят управленските практики на дадена организация. Те определят какво прави тя и как подхожда към задачите си, за да постигне желаните резултати. Критерии 6 – 9 засягат измерването на резултатите, постигнати по отношение на гражданите/потребителите, обществото, социалната отговорност и ключовото изпълнение, на базата на възприятия и показатели за изпълнение. Всеки критерий, от своя страна, е разделен на подкритерии. Те са 28 на брой и определят основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяването на дадена организация.
  Илюстрирани са с примери, които обясняват по-подробно съдържанието на подкритериите и посочват възможни области, в които да се оцени как администрацията отговаря на изискванията, заложени в съответния подкритерий.
   Тези примери представят редица добри практики от цяла Европа. Не всички примери са приложими за всяка организация, но много от тях могат да се разглеждат като отправни точки в процеса на самооценка. Интегрирането в управленските практики на заключенията от оценката на критериите за благоприятстващите фактори и критериите за резултатите обуславят непрекъснатия цикъл на иновации и учене, който съпътства организацията по пътя щ към съвършенство.
   Без промяна в структурата на модела, а чрез адаптиране на примерите и езика, бяха разработени версии на модела за отделни сектори, с цел улесняване прилагането на CAF и подобряване ефективността му за всяка организация. От 2013 г. насам има европейска версия „CAF в образованието“, като на национално ниво са разработени версии и за много други сектори, например за правосъдни организации, университети, общини.

ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

   CAF има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостното подобряване на организацията. Целта е да се осигурят по-добри услуги за гражданите, тъй като прилагането на CAF спомага за подобряването качеството на услугите за потребителите и така повишава удовлетвореността на гражданите.
   Моделът помага на публичните администрации да:
1. въведат културата на съвършенство;
2. приложат пълния цикъл „Планирай–направи–провери–действай“ (PDCA, PLAN-DO- CHECK-ACT); 3. направят самооценка, за да се получи цялостна проверка на състоянието на организацията;
4. поставят диагноза, която показва силните страни и областите за подобрение, чрез които ще се определят мерките за подобрение.