Изпълнителен директор

Любен Нанов

Изпълнителен директор

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

 1. ръководи, организира и контролира дейността на агенцията като регулаторен орган в железопътния транспорт, национален орган по безопасност (НОБ) в железопътния транспорт, орган за контрол относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните превозни средства, и орган за признаване на професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния транспорт;
 2. следи за осигуряване на достъп по недискриминационен начин на железопътните предприятия до железопътната инфраструктура от управителя на инфраструктурата и до обслужващите съоръжения и услугите, предоставяни в тях – от операторите на обслужващи съоръжения;
 3. следи за осигуряване на достъп по недискриминационен начин до железопътната инфраструктура по коридорите в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (Регламент (ЕС) № 913/2010);
 4. в условия на бедствия определя приоритетите в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;
 5. произнася се с мотивирано решение по жалби във връзка с достъпа до железопътната инфраструктура, до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях, или по жалба от страна на кандидат във връзка с международните услуги за железопътен товарен превоз по коридорите за товарен превоз по Регламент (ЕС) № 913/2010;
 6. организира проверка за изпълнението на изискванията и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде или отнеме лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари; упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензиите, по време на срока на тяхната валидност;
 7. съгласува проектите за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
 8. произнася се с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора; с решението правото на достъп до железопътната инфраструктура се предоставя, изменя се, предоставя се само при определени условия или се отказва;
 9. регистрира лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и утвърждава учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;
 10. дава задължителни предписания, разрешения, забрани и договаря изключения за железопътен превоз на опасни товари на територията на Република България в случаите по чл. 6 и 7 от Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари;
 11. упражнява контрол по изграждането, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и техническото състояние на подвижния състав;
 12. издава, подновява, изменя и отнема единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност само в Република България и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура;
 13. организира управлението и ползването на железопътната инфраструктура, когато удостоверението за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура бъде отнето;
 14. упражнява контрол върху функционирането на системите за управление на безопасността, изградени и поддържани от железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;
 15. упражнява контрол по спазването на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт;
 16. издава предписания за подобряване на безопасността и за предотвратяване на произшествия и инциденти;
 17. осъществява контрол върху процеса на разследване на произшествията и инцидентите от управителите на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия;
 18. сключва споразумение за сътрудничество с Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, в което се регламентират обменът на информация и координирането на действията при случаи на неспазване на изискванията за управление на безопасността;
 19. ръководи Съвет по безопасност в железопътния транспорт или упълномощава длъжностно лице от агенцията да ръководи съвета и одобрява правила за работата му;
 20. разглежда препоръките, издадени от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, по отношение на железопътния транспорт и когато е целесъобразно, предприема действия в съответствие с регулаторната рамка за безопасност, определена със Закона за железопътния транспорт, включително системата от национални правила за безопасност;
 21. ежегодно до 30 септември публикува и изпраща на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) годишен доклад за дейността на НОБ през предходната година;
 22. утвърждава списъците на длъжностите, свързани с безопасността на железопътните превози, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност;
 23. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства;
 24. организира извършването на надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато система за управление на поддръжката;
 25. издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт, за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави - членки на Европейския съюз, и в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България, удостоверение за придобита професионална квалификация на територията на Република България по регулирани професии в областта на железопътния транспорт, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;
 26. издава, подновява, изменя и отнема свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
 27. упражнява контрол за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;
 28. издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система;
 29. издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба – само железопътната инфраструктура на Република България;
 30. при издаване на разрешение за пускане на пазара определя европейски номер на превозното средство, с който превозното средство се вписва в регистъра на возилата;
 31. сключва споразумение за сътрудничество с АЖТЕС в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 във връзка с издаването на разрешения и сертификати по Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ);
 32. разглежда подадените предложения за допускане на отклонения от техническите спецификации за оперативна съвместимост и предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията досието за искане на отклонение;
 33. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието по техническите спецификации за оперативна съвместимост и на лице за оценяване на съответствието по националните правила за безопасност или по техническите правила; упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени разрешенията, по време на срока на тяхната валидност;
 34. изпраща информация до Европейската комисия за получаване на идентификационен номер на лице за оценяване съответствието на съставните елементи и за проверка на подсистемите;
 35. дава писмено становище за техническото задание за проектиране на структурна подсистема или за част от нея и доклад за безопасност;
 36. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз;
 37. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни организации в железопътния транспорт;
 38. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
 39. ръководи дейностите, свързани с изграждането и функционирането на система за управление на качеството в агенцията;
 40. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
 41. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията;
 42. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията;
 43. организира прилагането и упражнява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 44. издава наказателни постановления въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение по ЗЖТ.
 45. изпълнителният директор представлява Република България като член на управителния съвет на АЖТЕС.