Главен секретар

Васил Ненов

И.Д. Главен секретар

 

ФУНКЦИИ НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР

  1. организира дейността на агенцията, координира и контролира изпълнението на задачите, възложени на общата и на специализираната администрация;
  2. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на агенцията;
  3. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;
  4. осигурява условия за нормална и ефективна работа в агенцията;
  5. утвърждава длъжностните характеристики на работещите в агенцията;
  6. осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането на служителите в агенцията;
  7. контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
  8. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.