Дирекция Регулиране

КАЛИНКА ВЕЛИКОВА

директор на дирекция „Регулиране“

 

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „РЕГУЛИРАНЕ“

 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ чрез дирекция „Регулиране“ изпълнява функциите си на регулаторен орган в железопътния транспорт и на орган, отговорен за контрола по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/782.

 Дирекция „Регулиране“:

 1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.
 2. упражнява контрол относно предоставянето на железопътните предприятия на достъп до железопътната инфраструктура при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия за извършване на железопътни услуги за превоз на пътници и/или товари;
 3. упражнява контрол относно предоставянето от управителите на железопътна инфраструктура по недискриминационен начин на всички железопътни предприятия на услугите от пакета за минимален достъп съгласно приложение № 1, т. 1 от Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (Наредба № 41), и налагането на такси за услугите;
 4. упражнява контрол относно предоставянето от операторите на обслужващи съоръжения по недискриминационен начин на всички железопътни предприятия на достъп, включително достъп до релсов път, до обслужващите съоръжения, посочени в приложение № 1, т. 2 от Наредба № 41, както и до услугите, предоставяни в тези съоръжения, и налагането на такси за услугите;
 5. упражнява контрол относно предоставяне по прозрачен и недискриминационен начин на инфраструктурен капацитет по коридорите за товарен превоз и на дейностите на органа за обслужване на едно гише в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010;
 6. изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне на приоритета в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура в условия на бедствия;
 7. упражнява контрол и извършва проверки по своя инициатива или по жалби от заявители, които считат, че са третирани несправедливо, дискриминирани са или са увредени по какъвто и да е начин, срещу решения на управителя на железопътната инфраструктура, на железопътно предприятие или на оператор на обслужващо съоръжение – в случаите по чл. 116, ал. 5 от ЗЖТ, и подготвя мотивирано решение на изпълнителния директор по жалбите;
 8. проверява предварителния и окончателния вариант на референтния документ за железопътната мрежа и дали установените в него критерии не съдържат дискриминационни условия, или не пораждат право на преценка на управителя на инфраструктура, което може да бъде използвано за дискриминиране на заявителите;
 9. проверява изпълнението на изискванията за издаване и преразглеждане на лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари и подготвя доклад до изпълнителния директор;
 10. упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензиите, по време на срока на тяхната валидност;
 11. изготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелни и въздушни високоволтови и нисковолтови линии и други, както и на проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
 12. упражнява контрол по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/782 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт  по своя инициатива или по жалби на пътници и предлага на изпълнителния директор на агенцията предприемането на мерки за осигуряване зачитането на правата на пътниците;
 13. при заявка за инфраструктурен капацитет за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, и когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги, изготвя обективен икономически анализ по критериите, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с чл. 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено, и подготвя решение на изпълнителния директор;
 14. извършва проверки на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътни превозвачи и при установени нарушения служителите от дирекцията съставят акт за установяване на административно нарушение или издават задължителни предписания в рамките на предоставената им от закона компетентност или решение;
 15. систематизира, обработва и съхранява статистически данни за дейността на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия;
 16. участва в комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите автобусни линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови автобусни линии съгласно чл. 12, ал. 7 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);
 17. осъществява сътрудничество с регулаторните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, по въпроси, свързани с международните железопътни услуги, за осигуряване на недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура с оглед постигането на целите на единното европейско железопътно пространство;
 18. участва в работата на международни организации, международни институции, съвещания и работни групи в областта на железопътния транспорт, включително регулиращи транспортния железопътен пазар;
 19. извършва дейността по регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и предлага на изпълнителния директор да утвърди учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;
 20. участва в разработването и предлага на изпълнителния директор проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
 21. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
 22. участва в разработването на международни договори в областта на железопътния транспорт, по които Република България е страна;
 23. води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.