Главна дирекция "Железопътна инспекция"

инж. КИРИЛ  КОСТАДИНОВ

Главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“

 

ФУНКЦИИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНСПЕКЦИЯ“

 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” чрез Главна дирекция „Железопътна инспекция” изпълнява функциите си на национален орган по безопасността, регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните превозни средства, и орган за признаване на професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния транспорт.

Главна дирекция „Железопътна инспекция”:

 1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.
 2. проверява изпълнението на изискванията за издаване, подновяване, изменение или отнемане на единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност само в Република България и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на съответните изисквания;
 3. извършва надзор относно функционирането на системите за управление на безопасността на железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура;
 4. проверява изпълнението на изискванията за издаване, подновяване, изменение или отнемане сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на условията за издаването им;
 5. упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, относно функционирането на системата за управление на поддръжката;
 6. при неизпълнение на предписание, на разпореждане или на влязло в сила решение на изпълнителния директор на агенцията прави предложение до изпълнителния директор за налагане на наказание по чл. 138 от ЗЖТ;
 7. извършва проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав;
 8. извършва проверки по спазване на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт и на предприятията, извършващи строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура;
 9. проверява инструкциите за осъществяване дейността на предприятията със собствен железопътен транспорт, изготвени от съответния ръководител, и ги предлага на изпълнителния директор за съгласуване;
 10. извършва проверки относно работата на персонала, отговорен за безопасността, на управителя на инфраструктурата и на превозвачите, както и на строителните и ремонтните предприятия и на вътрешния железопътен транспорт на министерства, ведомства, дружества и предприятия;
 11. разработва предложения за приемане на нови или за промяна на съществуващите Национални правила за безопасност (НПБ) и техническите правила и предлага на изпълнителния директор да уведоми Европейската комисия за тях;
 12. предлага на изпълнителния директор за утвърждаване списък на длъжностите, свързани с безопасността на превозите, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност, изготвен от съответния работодател;
 13. провежда изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, и подготвя за издаване от изпълнителния директор на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита, свидетелствата за признаване правоспособност на лицата, придобили право да упражняват регулирана професия в железопътния транспорт, и свидетелствата на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Европейския съюз;
 14. провежда изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт, която е свързана с безопасността на превозите;
 15. подпомага изпълнителния директор при изготвяне на предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;
 16. участва в Съвета по безопасност в железопътния транспорт;
 17. разглежда препоръките, издадени от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, по отношение на железопътния транспорт, и когато е целесъобразно, предлага на изпълнителния директор да се предприемат действия в съответствие с регулаторната рамка за безопасност, определена със Закона за железопътния транспорт и със Системата от национални правила за безопасност;
 18. подготвя и представя на изпълнителния директор проект на годишен доклад за състоянието и развитието на безопасността през предходната година и след одобряването му го публикува на страницата на агенцията в интернет и го изпраща в Европейската железопътна агенция;
 19. участва в комисии за разглеждане и решаване на постъпилите предложения за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми за обществен превоз на пътници с автобуси съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2;
 20. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи и подсистемите или на части от тях с техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя предложение до изпълнителния директор за издаване или отказ за издаване на разрешение;
 21. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на подсистема или на част от подсистема с националните правила за безопасност или с техническите правила и подготвя становището на изпълнителния директор за степента на изпълнение на изискванията от заявителя;
 22. извършва проверки върху дейността на лицата, получили разрешение за дейностите по оценяване и проверка на съответствието на съставни елементи и подсистеми с техническите спецификации за оперативна съвместимост и с националните правила за безопасност или с техническите правила;
 23. разглежда техническото задание за проектиране на структурна подсистема или на част от нея и доклада за безопасност и подготвя писмено становище до изпълнителния директор;
 24. разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде или да откаже издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация;
 25. разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба само железопътната инфраструктура на Република България и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде или да откаже издаването на разрешението;
 26. разглежда заявление за допускане на отклонение от техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя досие за искане на отклонението;
 27. осигурява изпълнението на изискванията, произтичащи от европейски нормативни актове, касаещи оперативната съвместимост в областта на железопътния транспорт;
 28. води Национален регистър на железопътните превозни средства;
 29. участва в Мрежата на националните органи по безопасността, установена от АЖТЕС.
 30. води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.