Новини

Организационен код!!!

Съгласно РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година за определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, Агенцията за железопътен транспорт към Европейския съюз извършва присвояване на организационни кодове, при заявка от заинтересувани стопански субекти, чиято дейност е свързана с железопътния транспорт. Кодът представлява комбинация от букви и цифри, които дават информация за субекта. Присъединяването на Република България към Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС), трябва да се случи най-късно до 16 юни 2024 г. След присъединяването към ЕРПС, заявителите ще трябва да използват функцията за централизирано регистриране и изискването на организационен код е задължително.

За да използвате ЕРПС, всяка заинтересована страна трябва да има разпределен организационен код.

Кодовете на организацията могат да бъдат заявени чрез онлайн инструмента, наличен на: https://www.era.europa.eu/domains/registers/ocr_en

На 25 октомври 2023 г. в Букурещ, Румъния се проведе работна среща с Румънския орган за безопасност на железопътния транспорт – ASFR.

На 25 октомври 2023 г., по покана на Румънския орган за безопасност на железопътния транспорт – ASFR, в Букурещ, Румъния се проведе работна среща, с представители на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА).

Целта на срещата бе осъществяване на диалог по теми от взаимен интерес и финализиране на проекта на Споразумение за сътрудничество между Национален орган за безопасност на Румъния – ASFR и Национален орган по безопасност на Република България – ИАЖА.

В края на срещата беше подписано Споразумение за сътрудничество между ИАЖА, представлявана от г-н Любен Нанов, в качеството си на Изпълнителен директор на ИАЖА и ASFR, представляван от г-н Петру Богдан, в качеството си на Генерален директор на ASFR.

 

Настоящото споразумение определя условията, при които ще се прилагат разпоредби на европейското законодателство относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт в рамките на Европейския съюз.

По време на срещата бяха обсъдени и редица други предстоящи възможности за сътрудничество между двете страни по Споразумението и бяха набелязани конкретни инициативи, които да укрепят и засилят взаимоотношенията ни в сферата на железопътния транспорт.

Галерия от срещата

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ПРЕРАБОТЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ (ТСОС)

На 8 септември 2023 г. Европейската комисия публикува пакет от преработени ТСОС за подобряване на трансграничната оперативна съвместимост на железопътния транспорт. Новите хармонизирани стандарти на Европейския съюз ще влязат в сила на 28 септември 2023 г.

До 28 март 2024 г. всяка държава-членка следва да уведоми Европейската комисия и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за всички национални правила, които са станали излишни поради влизането в сила на Регламент (ЕС) 2023/1693, заедно с график за тяхното оттегляне, ако това все още не е направено.

„До 28 юни 2024 г. железопътните предприятия и управителите на инфраструктура трябва да променят своята система за управление на безопасността, както е определено в член 9 от Директива (ЕС) 2016/798 в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Такива промени, ако са ограничени до тези, които са строго необходими за прилагане на настоящия регламент, както е изменен, не се считат за съществени промени в регулаторната рамка за безопасност по смисъла на член 10, параграф 15 от Директива (ЕС) 2016/798“, се посочва в пакета с ТСОС.

ТСОС, прилагани в целия ЕС, повишават ефективността на железопътния сектор в ЕС, тъй като премахват 25 разновидности на национални правила, които все още принуждават влаковете да спират на границите, когато се движат от една страна в Европейския съюз до друга. Намаляването на сложността и броя на правилата спомага за подобряване на достъпността и намаляване на основните разходи за железопътни операции.

Преразгледаните ТСОС модернизират и хармонизират действащите технически стандарти за железопътния транспорт, а също така се привеждат в съответствие с изискванията на TEN-T и въвеждат обща рамка за техническите и експлоатационните условия за ERTMS, Европейската система за управление на железопътното движение, и комбинирания транспорт, като предоставят по-голяма гъвкавост на операторите, включително при интермодалния транспорт.

Преразгледаните изисквания отразяват и последните технологични постижения, като въвеждат иновации в железопътния транспорт по последователен начин. Те проправят пътя към автоматичното управление на влаковете чрез ERTMS и цифровизират техническата и оперативната информация за машинистите и железопътния персонал, като например общи инфраструктурни маршрути и правила, осигурявайки достъп до информация за железопътната мрежа.

Ревизираните ТСОС са ключов крайъгълен камък по пътя към превръщането на безпроблемните трансгранични пътувания с влак в ЕС в реалност, но също така разчистват пътя за нов тип иновативни технологии. Благодарение на преразгледаните стандарти, железопътният сектор ще отговори по-добре на нуждите от трансгранични услуги на дълги разстояния и ще може да предлага по-широка, по-иновативна гама от железопътни услуги за гражданите и транспортните клиенти.

Текстовете на променените ТСОС могат да бъдат намерени на следната интернет страница: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:222:TOC