Новини

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ПРЕРАБОТЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ (ТСОС)

На 8 септември 2023 г. Европейската комисия публикува пакет от преработени ТСОС за подобряване на трансграничната оперативна съвместимост на железопътния транспорт. Новите хармонизирани стандарти на Европейския съюз ще влязат в сила на 28 септември 2023 г.

До 28 март 2024 г. всяка държава-членка следва да уведоми Европейската комисия и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за всички национални правила, които са станали излишни поради влизането в сила на Регламент (ЕС) 2023/1693, заедно с график за тяхното оттегляне, ако това все още не е направено.

„До 28 юни 2024 г. железопътните предприятия и управителите на инфраструктура трябва да променят своята система за управление на безопасността, както е определено в член 9 от Директива (ЕС) 2016/798 в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Такива промени, ако са ограничени до тези, които са строго необходими за прилагане на настоящия регламент, както е изменен, не се считат за съществени промени в регулаторната рамка за безопасност по смисъла на член 10, параграф 15 от Директива (ЕС) 2016/798“, се посочва в пакета с ТСОС.

ТСОС, прилагани в целия ЕС, повишават ефективността на железопътния сектор в ЕС, тъй като премахват 25 разновидности на национални правила, които все още принуждават влаковете да спират на границите, когато се движат от една страна в Европейския съюз до друга. Намаляването на сложността и броя на правилата спомага за подобряване на достъпността и намаляване на основните разходи за железопътни операции.

Преразгледаните ТСОС модернизират и хармонизират действащите технически стандарти за железопътния транспорт, а също така се привеждат в съответствие с изискванията на TEN-T и въвеждат обща рамка за техническите и експлоатационните условия за ERTMS, Европейската система за управление на железопътното движение, и комбинирания транспорт, като предоставят по-голяма гъвкавост на операторите, включително при интермодалния транспорт.

Преразгледаните изисквания отразяват и последните технологични постижения, като въвеждат иновации в железопътния транспорт по последователен начин. Те проправят пътя към автоматичното управление на влаковете чрез ERTMS и цифровизират техническата и оперативната информация за машинистите и железопътния персонал, като например общи инфраструктурни маршрути и правила, осигурявайки достъп до информация за железопътната мрежа.

Ревизираните ТСОС са ключов крайъгълен камък по пътя към превръщането на безпроблемните трансгранични пътувания с влак в ЕС в реалност, но също така разчистват пътя за нов тип иновативни технологии. Благодарение на преразгледаните стандарти, железопътният сектор ще отговори по-добре на нуждите от трансгранични услуги на дълги разстояния и ще може да предлага по-широка, по-иновативна гама от железопътни услуги за гражданите и транспортните клиенти.

Текстовете на променените ТСОС могат да бъдат намерени на следната интернет страница: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2023:222:TOC