Регулаторен орган

Основни функции:

•    извършва контрол относно предоставянето на достъп до железопътната инфраструктура без дискриминация;
•    проверява равнопоставеността при предоставяне на достъп до железопътната инфраструктура по коридорите в съответствие с чл. 20 на Регламент (ЕС)  № 913/2010;
•    изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне приоритета в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура в условия на бедствия;
•    упражнява контрол и извършва проверки по жалби от железопътни превозвачи за несправедливо третиране и дискриминиране от страна на управителя на железопътната инфраструктура във връзка с предоставянето на капацитета, размера и структурата на инфраструктурните такси и референтния документ за мрежата и подготвя мотивирано решение на изпълнителния директор по жалбите;
•    проверява изпълнението на изискванията за издаване и преразглеждане на лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари и подготвя доклад до изпълнителния директор; 
•    изготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелни и въздушни високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
•    извършва проверки на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътни превозвачи и при установени нарушения предлага на изпълнителния директор да издаде предписание, акт  за установяване на административно нарушение или решение;
•    систематизира, обработва и съхранява статистически данни за дейността на управителя на железопътната инфраструктура и на превозвачите;
•    участва в комисии за разглеждане на предложения, постъпили в агенцията, за промени в републиканската транспортна схема;
•    участва в работата на международни организации, международни институции, съвещания и работни групи в областта на железопътния транспорт, включително регулиращи транспортния железопътен пазар;
•    извършва дейността по регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари и предлага на изпълнителния директор да утвърди учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;
•    разработва и предлага на изпълнителния директор проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
•    подпомага изпълнителния директор при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
•    участва в разработването на международни железопътни споразумения, по които Република България е страна;
•    предлага на изпълнителния директор съобразно правомощията му налагане на административни наказания за констатирани нарушения във връзка с достъпа и използването на железопътната инфраструктура.
•    участва в поддържането на регистри и/или информационни масиви, съгласно нормативните изисквания.