Програми и проекти

Регионален семинар за прилагане на ТСОС

Регионален семинар за прилагане на ТСОС „Телематични приложения за товарни превози” за Румъния, България и Гърция - 7 и 8 март 2018 г., гр. Букурещ, Румъния

Съдържание на ТСОС ТПТП: ЖПП/УИ Комуникация и правни задължения Доклад за състоянието по 6-то приложение на ТСОС ТПТП Съдържание на ТСОС ТПТП: Функции и правни разпоредби за ползватели на железопътни вагони Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” Национален център за контакт по ТСОС ТПТП на Република България Всички презентации от семинара се намират на следния адрес

Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” Национален център за контакт по ТСОС ТПТП на Република България Всички презентации от семинара се намират на следния адрес

Програма по CEF-ERTMS HIPPOPS

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е бенефициент по изпълнение на проект „ERTMS HIPPOPS“, който е одобрен за финансиране по „Общия пакет“ на Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ и за който има сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ № INEA/CEF/TRAN/M2014/1045372.

Цел на проект „ERTMS HIPPOPS“ е опростяване и хармонизиране на процеса на въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).

Проектът се изпълнява със съвместното участие на Националните органи по безопасност и Органите за оценка за съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.

Проектът е предвиден за изпълнение на 6 етапа/работни пакета:

РП 1:  Координация и управление на дейността.

РП 2:  Описание на процесите за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация използвани понастоящем в държавите-членки.

РП 3: Идентифициране на основните пречки и технически въпроси, които могат да възникнат в процеса на издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ERTMS. Разработване на опростен и хармонизиран процес по разрешение на ERTMS.

РП 4: Идентифициране и определяне на общи инструменти за осъществяване на хармонизирания процес за разрешение.

РП 5: Публикуване на HIPPOPS проучване.

РП 6: Разпространение на резултатите от HIPPOPS.

Срок на проект „ERTMS HIPPOPS“ - 01.09.2015 – 15.09.2017 г.

Обща стойност на проекта за всички участници – 1 440 000 EUR и осигурено съфинансиране 50%.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ беше домакин на заключително събитие по проект ERTMS HIPPOPS

На 23 ноември 2017 г., в София се проведе информационно събитие, на което бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта HIPPOPS, свързан с опростяване и хармонизиране на процеса по въвеждане в експлоатация на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS).
HIPPOPS (Harmonised & International Procedures for Placing into Operation of Products & Subsystem) е проект, съ-финансиран по Многогодишната работна програма за 2014 г. на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“. Най-общо целта на проекта ERTMS HIPPOPS е опростяване, улесняване и хармонизиране на процедурите за въвеждане в експлоатация на бордови и пътни подсистеми ERTMS, включително предприемане на необходимите действия за установяване на пълно съответствие с Решение 2012/88/ЕС на Европейската комисия относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система. Проектът се изпълнява със съвместното участие на националните органи по безопасност и органите за оценка на съответствието на Италия, България, Франция и Белгия.

Домакин на заключителното събитие по ERTMS HIPPOPS беше Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в качеството си и на Национален орган по безопасността. То събра експерти от шест държави-членки на Европейския съюз, които споделиха своята експертиза, както и добри практики, успешни стратегии и доказани решения при осъществяването на процеса на въвеждане в експлоатация на ERTMS в техните страни. На събитието бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, идентифицираните основни технически въпроси, които могат да възникнат в процеса по издаване на разрешения, както и общите инструменти за осъществяване на хармонизиран процес.
   Сред лекторите на събитието бяха Марко Гуайнацо, Мениджър „Бизнес развитие“ в Италианската компания RINA SERVICES, която е и координатор на проекта, Ана-Пола Бушро, представител на компанията CERTIFER – орган за оценка на съответствието на Франция, и  Роберто Каламаи от националния орган по безопасност на Италия – ANSF. Българската страна в проекта беше представена от Веселин Василев, изпълнителен директор на ИА „Железопътна администрация” и ръководител на българския екип по ERTMS HIPPOPS, както и Борислав Аврамов от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Ташко Николов от компанията Thales Group и Деница Кирева-Михова от органа за оценка на съответствието на България – Tinsa.

ОПАК-Проект: Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА

ОПАК-Проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет: „Осигуряване на информация и публичност” на проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет: „Извършване на одит” на проект: „Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Решение за откриване на процедурата;
Обявление;
Документация за участие;
Указания;
Методика за оценка;
Техническа спецификация за създаване и внедряване на интегрирана информационна система

Заседания на комисията:

Протокол 1

Протокол 2 на комисия назначена със заповед № 14-00-142/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" Част 1Част 2Част 3

Информация за отваряне на ценовите предложения

Протокол 3

Доклад за приемане работата на комисия за избор на изпълнител на обществената поръчка

Решение за избор на изпълнител на обществена поръчкз

Сключен договор за обществена поръчка

ОПАК-Проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите

Проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество

Бюджет на проекта

Заповед и покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност" на проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация"

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка чрез  покани на основание чл.14 ал.5  ЗОП с  предмет:

  „Осигуряване на информация и публичност” на проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съобщение за избор на изпълнител на обществена поръчка 

Заявки за обучение в Института по публична администрация

Презентация на проекта

Документация за участие в обществена поръчка на основание чл. 101а от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:

,,Организиране и провеждане на специализирани обучения“, свързана с изпълнение на дейностите по проект: Изграждане на ефективна и компетентна администрация, чрез повишаване квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, осъществяван с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Номер на публичната покана в Агенцията по обществени поръчки - 9024859

Обучение по оперативна съвместимост на железопътния транспорт – 26 и 27 май 2014 г.

Обучение по общи методи за безопасност в железопътния транспорт и оценка на риска - 3 и 4 юни 2014 г.

Обучение по въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми и железопътни превозни средства - 24 и 25 юни 2014 г. 

Годишен технически доклад

Междинен доклад април

Междинен доклад юли

Финална презентация

Окончателен технически доклад

 

Нов проект