Оперативна съвместимост

Железниците заемат едно от най-важните места в сформирането на европейската политика. От средата на 19 век до сега задачите и целите се променят – в миналото основно влияние за развитието на железниците са оказвали превозите на индустрията и нуждите на армията, а понастоящем обществото се сблъсква с нови проблеми на европейско и глобално равнище – от една страна това са  опазването на околната среда и промените в климата, а от друга премахването на граници и бариери между страните.

В историческото развитие на железниците са създадени различия в железопътните мрежи като поредица от пречки, които в днешно време лесно могат да бъдат разрешени с въздухоплаването. Оперативната съвместимост на железопътния транспорт е модерният начин тези пречки да бъдат поетапно заличени или по друг начин казано Оперативната съвместимост е инициатива на Европейската Комисия да спомогне за постигането на единен пазар в железопътния сектор.

Достигането пълна оперативна съвместимост е цел, която не може да бъде постигната в краткосрочен план заради високите инвестиции, необходими да заместят съществуващите изисквания с техническите спецификации.

Предизвикателството днес пред държавите-членки на Европейския Съюз е намирането на най-ефективния начин за повишаване на оперативната съвместимост.

Заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема или част от нея

Заявление за издаване на разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставни елементи и подсистеми със съществените изисквания за оперативна съвместимост

Заявление за издаване на разрешение на лице, кандидатстващо да извършва дейности по оценяване на съответствието на подсистема или на част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила

Заявление за издаване на удостоверение на лице, кандидатстващо да извършва независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска съгласно Регламент за изпълнение № 402/2013 на Комисията относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска.

Списък на Нотифицирани и Определени органи в България/ List of NoBos and DeBos in Bulgaria

Национални планове  и стратегии за внедряване на ТСОС

Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) в Република България

Актуализиран Национален план за внедряване на ТСОС "Контрол, управление и сигнализация"

Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България /2013-2030/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Стратегия за внедряване на ТСОС „Инфраструктура“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Стратегия за внедряване на ТСОС „Енергия“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Стратегия за внедряване на ТСОС „Подвижен състав – товарни вагони“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Стратегия за внедряване на ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Стратегия за внедряване на ТСОС „Подвижен състав - шум“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Стратегия за внедряване на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Стратегия за внедряване на ТСОС „Експлоатация и управление на движението“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Стратегия за внедряване на ТСОС „Безопасност в железопътните тунели“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Стратегия за внедряване на ТСОС „Лица с намалена подвижност“ (ЛНП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Стратегия за внедряване на ТСОС „Телематични приложения за превоз на товари“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Стратегия за внедряване на ТСОС „Телематични приложения за пътнически услуги“

 

ТСОС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на железопътната система в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на железопътната система в ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/919 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ на железопътната система на Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1302/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — локомотиви и пътнически подвижен състав“ на железопътната система в Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 321/2013 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2006/861/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“, за изменение на Решение 2008/232/ЕО и за отмяна на Решение 2011/229/ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 454/2011 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2014 НА КОМИСИЯТА относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Телематични приложения за товарни превози“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 62/2006

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/773 НА КОМИСИЯТА от 16 май 2019 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2012/757/ЕС

 

Хармонизирани стандарти

Хармонизирани стандарти, във връзка с прилагането на Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на транс европейската високоскоростна железопътна система

Хармонизирани стандарти, във връзка с прилагането на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 март 2001 година за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система

Списък на хармонизираните стандарти към Наредба № 57, въвеждаща Директива 96/48/CЕ от 23 юли 1996 г. относно взаимодействието и оперативността на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

Списък на хармонизираните стандарти към Наредба № 57, въвеждаща Директива 2001/16/ЕО от 19 Март 2001 година за оперативната съвместимост  на Трансевропейската конвенционална железопътна система  

 

 Разрешение за извършване на дейностите по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост


"Тинса" ООД Преиздадено "Тинса" ЕООД

  Разрешения за извършване на дейностите по оценяване съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила

"Тинса" ООД   Измененo Преиздадено "Тинса" ЕООД

Ел Транс Инженеринг