Лицензиране

Лицензиране

В процес на разработване

Ръководства и указания с описание на процеса и изисквания

Процедура за лицензиране на жп превозвач

Образци / формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване/преразглеждане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари по чл. 37 от Закона за железопътния транспорт

Списък на издадените лицензии

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Изтегли

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Изтегли

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД

Изтегли

„ГАЗТРЕЙД“ АД

Изтегли

„Ди Би Карго България” ЕООД

Изтегли

„Експрес Сервиз-ООД" ООД

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Изтегли

„КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Изтегли

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД

Изтегли

„ТБД - Товарни превози“ ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Изтегли

„ДМВ Карго Рейл“ ЕООД

Изтегли

„ЛТЕ България" ЕООД

Изтегли

„СКМ Рейл“ ЕООД

Изтегли

„Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

„УНИТРАНСКОМ“ АД 

 

Лицензията е отнета със заповед № РД-08-240/19.05.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Списък на издадените Приложение №1 към лицензиите за финансово обезпечаване на отговорността;

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Изтегли

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Изтегли

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД

Изтегли

„ГАЗТРЕЙД“ АД

Изтегли

„Ди Би Карго България” ЕООД

Изтегли

„Експрес Сервиз-ООД" ООД

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Изтегли

„КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Изтегли

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД

Изтегли

„ТБД - Товарни превози“ ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Изтегли

„ДМВ Карго Рейл“ ЕООД

Изтегли

„ЛТЕ България" ЕООД

Изтегли

„Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

„СКМ Рейл“ ЕООД

Изтегли

Свързано законодателство:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/171

Закон за железопътния транспорт 

Наредба №42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари 

Финансово покритие на отговорността

МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНО РАВНИЩЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОКРИТИЕ НА ГО 14.06.2017

Указания към лицензираните железопътни превозвачи за предоставяне на задължителна застраховка

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Приложение - Финансово обезпечаване на гражданска отговорност

Линк към база данни ERADIS