Лицензиране

Лицензиране

Лицензирането на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари се извършва в съответствие с изискванията на Закона за железопътния транспорт и Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари.
Лицензията е безсрочна и на всеки 5 години се преразглежда за установяване спазването на изискванията по чл. 38 от ЗЖТ. Лицензията се преразглежда и в случаите на преобразуване на железопътния превозвач. До приключване на преразглеждането лицензията запазва своето действие.
Лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари и/или осигуряване на локомотивна тяга се издава от министъра на транспорта и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице. Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване.
Лицензиите, издадени за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари на цялата територия на Р България са валидни на територията на Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство.
Лицензиите, издадени за извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари в отделни части от територията на Р България - регионални линии, са валидни на територията на страната за превози по регионалните линии, включени в обхвата на лицензията.
Процесите при лицензиране и прелицензиране са описани в Ръководства и указания с описание на процеса и изисквания > Процедура за лицензиране и прелицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари .
Всяко лице може да получи от ИА „Железопътна администрация“ информация за процедурата по лицензиране, както и за вида и съдържанието на изисканите документи съгласно Закона за железопътния транспорт и Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари.

 

Ръководства и указания с описание на процеса и изисквания

Процедура за лицензиране на жп превозвач

Образци / формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване/преразглеждане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари по чл. 37 от Закона за железопътния транспорт

Списък на издадените лицензии

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Изтегли

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Изтегли

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД

Изтегли

„ГАЗТРЕЙД“ АД

Изтегли

„Ди Би Карго България” ЕООД

Изтегли

„Експрес Сервиз-ООД" ООД

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Изтегли

„КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Изтегли

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД

Изтегли

„ТБД - Товарни превози“ ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Изтегли

„ДМВ Карго Рейл“ ЕООД

Лицензията е отнета във връзка с влязло в сила Решение № 4409 от 10.04.2024 г. на Върховния административен съд по касационно административно дело № 8074/2023 г. (Образувано по касационна жалба на „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД срещу Решение №225 от 30.06.2023 г. на Административен съд - Враца по адм. дело №215/2023 г.) във връзка със Заповед № РД-08-364 от 11.07.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията, с която  е отнета лицензия № 215 на „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД за извършване на железопътни превози на товари на територията на цялата страна.

„ЛТЕ България" ЕООД

Изтегли

„СКМ Рейл“ ЕООД

Изтегли

„Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

"Рейл Нет Карго" ЕООД

Изтегли

"ПИМК Рейл Експрес" ЕООД

Изтегли

"МЕГАТРАНС 1" ЕООД

Изтегли

„УНИТРАНСКОМ“ АД 

 

Лицензията е отнета със заповед № РД-08-240/19.05.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Списък на издадените Приложение №1 към лицензиите за финансово обезпечаване на отговорността

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Изтегли

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Изтегли

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД

Изтегли

„ГАЗТРЕЙД“ АД

Изтегли

„Ди Би Карго България” ЕООД

Изтегли

„Експрес Сервиз-ООД" ООД

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Изтегли

„КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ“ АД

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Изтегли

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД

Изтегли

„ТБД - Товарни превози“ ЕАД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Изтегли

„ЛТЕ България" ЕООД

Изтегли

„Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

„СКМ Рейл“ ЕООД

Изтегли

Рейл Нет Карго ЕООД

Изтегли

Свързано законодателство:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/171

Закон за железопътния транспорт 

Наредба №42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари 

Финансово покритие на отговорността

МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНО РАВНИЩЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОКРИТИЕ НА ГО 14.06.2017

Указания към лицензираните железопътни превозвачи за предоставяне на задължителна застраховка

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Приложение - Финансово обезпечаване на гражданска отговорност

Линк към база данни ERADIS