Стратегически документи

Мисия на ИАЖА

Мисията на ИАЖА е да осъществява националната политика по отношение на:

 • експлоатацията, развитието и безопасността на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура на Република България;
 • опазване на околната среда от замърсяване, свързвано с железопътния транспорт;
 • проверка изпълнението на изискванията за издаване на лицензни и разрешения;
 • изготвяне на предложения за усъвършенстване на сигурността и безопасността на превозите, участие в оптимизирането на железопътна инфраструктура, подвижния железопътен състав и превозния процес;
 • подпомагане на осъществяването на международното сътрудничество в областта на железопътния транспорт, в частност взаимодействието със съответните органи на ЕС.
Визия на ИАЖА

Визията на ИА „Железопътна администрация” е да действа като независим административен орган на основата на няколко базови принципа на функциониране:

 • принцип на професионализма, т.е. отлично познаване на нормативната база, безпроблемно и висококачествено изпълнение на работата като служител, административно звено и агенцията като цяло;
 • принцип на насоченост към заинтересуваните страни, клиентите и потребителите на агенцията. Това означава култура на административно обслужване, коректност и почтеност в работата, удобство и достъп до административните услуги на ИАЖА;
 • принцип на постоянно подобряване и стремеж към развитие и високо качество;
 • принцип на активизма, означаващ да не се чака нещата да се случат, а на базата на продължаващо наблюдение, анализ, оценка и прогноза, а най-вече превантивни и действия по усъвършенстването да се изпреварват събитията.
 • ИАЖА да наложи висок стандарт на работа в държавната администрация в отношенията с институциите, потребителите и клиентите, както и с международните партньори. По този начин да допринесе за сигурен, ефективен и ефикасен жп транспорт, както и на тази база се постигне повишаване на авторитета на Република България.
Цели на ИАЖА

Стратегическите цели на ИА „Железопътна администрация“ отразяват крайния ефект от работата на агенцията за обществото и резултатите от провежданата политика в областта на транспорта и са свързани с:

 • Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасна експлоатация на железопътния транспорт в Република България;
 • Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците;

Стратегическите цели са разглеждани като основата или изходната точка за идентифициране на оперативните цели на ИАЖА, а именно:

 • oсъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия.