Достъп до обществена информация

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Фронт-офис на ИА „Железопътна администрация“

Адрес:  гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 5

Адрес на електронната поща: kabinet-iaja@iaja.bg, FOffice@iaja.bg

Тел.: (+359 2) 9 409 507

Работно време: от 9,00 до 17,30 часа – в работни дни

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. София 1000; ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 5

Факс:  (+359 2) 987 67 69

 

Документи информация по прилагане на ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация - образец

Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация

Нормативни разходи за предоставяне на достъп до информация - Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г.

Информация относно осъществяване на правото на достъп до обществена информация

Данни за ИАЖА, правомощия на изпълнителния директор

Информация относно издаваните от изпълнителния директор на ИАЖА актове

Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3

Списък с набор от данни, поддържани от ИАЖА, които се публикуват в отворен формат

Връзка към Портал за отворени данни

Списък на консултантите по безопасността на превозите

Списък на валидните сертификати на лица, отговорни за поддръжката на жп превозни средства

Списък на валидните сертификати за безопасност

Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на железопътни превозни средства

Списък на валидните удостоверения за безопасност на управители на железопътната инфраструктура

Списък на лицензираните железопътни превозвачи

Отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г. 

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

= Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2019 г.

 

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ - За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.