Надзор

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ: 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока на тяхната валидност.

Управителят на железопътната инфраструктура може да сключи споразумения за сътрудничество с едно или повече железопътни предприятия на недискриминационна основа за осигуряване на предимства за клиентите, като по-ниски цени или по-висока ефективност в рамките на мрежата, обхваната от споразумението. Надзорът по тези споразумения се упражнява от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, която в обосновани случаи може да постанови становище за тяхното прекратяване.

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ упражнява надзор дали определените от управителя на железопътната инфраструктура такси са в съответствие с методиката по чл. 35, ал. 3 от ЗЖТ и дали не са дискриминационни, като при констатиране на несъответствия дава задължителни предписания. Преговори между заявителите и управителя на железопътната инфраструктура по отношение размера на таксите за използване на инфраструктура се допускат само под надзора на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, която се намесва, ако преговорите могат да нарушат изискванията на Раздел Iа от Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура, касаещ  таксите за използване на железопътната инфраструктура, обслужващите съоръжения и услугите.

СВЪРЗАНО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 

Закон за железопътния транспорт

Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура