Сертификат за безопасност

Считано от  16.06.2019 г. разпоредбите, свързани с издаване на единните сертификати за безопасност, съгласно Директива  (ЕС) 2016/798 относно  безопасността  на железопътния  транспорт са в сила в Република България. Част от тези разпоредби са транспонирани с промените от 08.03.2019 г. в Закона за железопътния транспорт.

Заявителите следва да подават заявления за издаване на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 на Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) (ОВ, L 138/1 от 2016 г.). Железопътно предприятие, което е с област на дейност само територията на Република България има възможност да избира дали да подаде искането за издаване на единен сертификат за безопасност до националния орган по безопасността, в случая до Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ или до АЖТЕС.

За подаване на заявление, заявителите могат да ползват Ръководство за издаване на единни сертификати за безопасност.

Система за управление на безопасността

Ръководство за прилагане относно разработване и реализацията на СУБ на жп транспорт, изготвено от ERA през 2010 г.

Диаграма с основните елементи на СУБ, изготвена от ERA