Сертификат за безопасност част А и част Б

Обща информация

Сертификат за безопасност част А – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на системата за управление на безопасността на железопътното предприятие, описана в член 9 и приложение III на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. 

Сертификат за безопасност част Б – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на разпоредбите, приети от железопътното предприятие за удовлетворяване на специфични изисквания за безопасна експлоатация на съответната мрежа. Изискванията може за включват прилагането на ТСОС и национални правила за безопасност, приемане на сертификатите на персонала и разрешително за въвеждане в експлоатация на подвижния състав, използван от железопътното предприятие. Сертификатът се основава на документация, предоставена от железопътната компания, описана в приложение IV на Директива 2004/49/ЕО.

С влизане в сила на директивите от 4-ти жп пакет е отменена Директива 2004/49/ЕО и в сила е Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт.

Издаването на сертификат за безопасност част А и част Б е отменено и се издава Единен Сертификат за Безопасност след достъп до системата за обслужване на едно гише – https://oss.era.europa.eu/logon.jsp

Сертификатите за безопасност част А и Б на железопътни предприятия, издадени преди 16 юни 2019 г. от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", остават валидни до изтичане на срока, за който са издадени.

Списък на издадените сертификати

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Част А 

Изтегли 

„Българска железопътна компания“ ЕАД

Част Б

Изтегли

„Газтрейд“ АД

Част А

Изтегли

„Газтрейд“ АД

Част Б

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Част А

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Част Б

Изтегли

„Експрес Сервиз – ООД“ ООД

Част А

Изтегли

„Експрес Сервиз – ООД“ ООД

Част Б

Изтегли

„Карго Транс Вагон България“ АД

Част А

Изтегли

„Карго Транс Вагон България“ АД

Част Б

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Част А

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Част Б

Изтегли

„Мини Марица - изток“ ЕАД

Част А

Изтегли

„Мини Марица - изток“ ЕАД

Част Б

Изтегли