Сертификат за безопасност част А и част Б

Обща информация

Сертификат за безопасност част А – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на системата за управление на безопасността на железопътното предприятие, описана в член 9 и приложение III на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. 

Сертификат за безопасност част Б – представлява сертификат, потвърждаващ приемане на разпоредбите, приети от железопътното предприятие за удовлетворяване на специфични изисквания за безопасна експлоатация на съответната мрежа. Изискванията може за включват прилагането на ТСОС и национални правила за безопасност, приемане на сертификатите на персонала и разрешително за въвеждане в експлоатация на подвижния състав, използван от железопътното предприятие. Сертификатът се основава на документация, предоставена от железопътната компания, описана в приложение IV на Директива 2004/49/ЕО.

С влизане в сила на директивите от 4-ти жп пакет е отменена Директива 2004/49/ЕО и в сила е Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт.

Издаването на сертификат за безопасност част А и част Б е отменено и се издава Единен Сертификат за Безопасност след достъп до системата за обслужване на едно гише – https://oss.era.europa.eu/logon.jsp

Сертификатите за безопасност част А и Б на железопътни предприятия, издадени преди 16 юни 2019 г. от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", остават валидни до изтичане на срока, за който са издадени.

Списък на издадените сертификати

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Част А

Изтегли

„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

Част Б

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Част А

Изтегли

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Част Б

Изтегли

„Българска железопътна компания“ АД

Част А 

Изтегли 

„Българска железопътна компания“ АД

Част Б

Изтегли

„Газтрейд“ АД

Част А

Изтегли

„Газтрейд“ АД

Част Б

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Част А

Изтегли

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД

Част Б

Изтегли

„Експрес Сервиз – ООД“ ООД

Част А

Изтегли

„Експрес Сервиз – ООД“ ООД

Част Б

Изтегли

„Карго Транс Вагон България“ АД

Част А

Изтегли

„Карго Транс Вагон България“ АД

Част Б

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Част А

Изтегли

„Порт Рейл“ ООД

Част Б

Изтегли

„Мини Марица - изток“ ЕАД

Част А

Изтегли

„Мини Марица - изток“ ЕАД

Част Б

Изтегли