Сертификат на структура, която отговаря за поддръжка

Обща информация

Този сертификат е предназначен за всяко железопътно предприятие или оператор на инфраструктура, за да гарантира, че преди потеглянето за всяко железопътно возило, използвано от него има сертифицирана структура, която отговаря за поддръжката, чийто сертификат има необходимия обхват по отношение на експлоатацията на возилото и то е с валидна регистрация в Националния регистър на превозните средства (НРПС).

Ръководства и указания

В процес на разработване.

Образец на заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРУКТУРА, КОЯТО ОТГОВАРЯ ЗА ПОДДРЪЖКАТА

Списък на сертификати

Издадени сертификати на стуктура, която отговаря за поддръжката (СОП) на возила, в съответствие с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/779

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

Изтегли

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД

Изтегли

"Булмаркет Рейл Карго" ЕООД

Изтегли

"Евроинженеринг" ЕООД

Изтегли

„БДЖ-ПП“ ЕООД

Изтегли

Ди Би Карго България ЕООД

Изтегли

ПИМК Рейл ЕАД

Изтегли

"ЖП-ТРАКЦИЯ" ЕООД

Изтегли

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

Изтегли

Карго Транс Вагон България АД

Изтегли

Порт Рейл ЕООД

Изтегли

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД

Изтегли

ТБД - Товарни превози ЕАД

Изтегли

Българска железопътна компания ЕАД

Изтегли

Експрес Сервиз ООД

Изтегли

Аурубис България АД

Изтегли

 

 

Свързано законодателство

ЗАКОН за железопътния транспорт

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/779 на Комисията от 16 май 2019 г. за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията

База данни ERADIS на издадените сертификати на СОП