Сертификат за съответствие за функции по поддържката

Обща информация

Поддържането на железопътните превозни средства се извършва в работилници, в които се изпълняват определените функции по поддържане, за което лицата, изпълняващи функциите по поддържане следва да получат сертификат от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

Функциите по поддръжка за които сертификата дава възможност за сертифициране са:

  • функция по разработване на поддръжката, която отговоря за управлението на документацията за поддръжката, включително управлението на конфигурацията въз основа на данни за проектирането и експлоатацията, както и за качеството и извлечения опит;
  • функция по управление на поддръжката на подвижен състав, което отговаря за прекратяването на експлоатацията на вагон с цел поддръжка и повторното му въвеждане в експлоатация след поддръжката; и
  • функция по извършване на поддръжката, което означава осъществяване на необходимата техническа поддръжка на подвижен състав или на части от него, включително документацията, свързана с техническото обслужване

Структура или организация, която поема една или повече функции по поддръжка, посочени в член 14, параграф 3, букви б)—г) от Директива (ЕС) 2016/798, или част от тези функции по поддръжка може да прилага на доброволен принцип системата за сертифициране въз основа на принципите, посочени в член 6 на Регламент (ЕС) 2019/779. Целта на това сертифициране е да се гарантира, че поддръжката се осъществява в контролиран процес, който отговаря на общи стандарти за качество във всичките си етапи. Член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/798 относно валидността на цялата територия на Съюза, следва да се прилага и по отношение на тези доброволни сертификати.

Ръководства и указания

В процес на разработване.

Образец на заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ФУНКЦИИ ПО ПОДДРЪЖКАТА

Списък на сертификати

Издадени сертификати за съответствие за функции по поддръжката на возила в съответствие с  по РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/779

"Вагонен завод - Интерком" АД

Изтегли

"РВП СОФИЯ" ЕООД

Изтегли

"ВАГОН ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД

Изтегли

"СИМЕНС МОБИЛИТИ" ЕООД

Изтегли

Тракция АД

Изтегли

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Изтегли

"Хан Крум" АД

Изтегли

 

Издадени сертификати за съответствие за функции по поддръжката на возила в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и Регламент(ЕС) 445/2011

 

Коловаг АД

Изтегли

 

Издадени сертификати за функции по поддръжка по Наредба 59

 

Коловаг АД

Изтегли

"Вагонен завод - Интерком" АД

Изтегли

Експрес Сервиз ООД

Изтегли

"ЖП Тракция" ЕООД

Изтегли

 

Свързано законодателство

ЗАКОН за железопътния транспорт

НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Регламент за изпълнение (ЕС) №2019/779 на Комисията от 16 май 2019 г. за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията

База данни ERADIS на издадените сертификати на СОП