Дирекция Административно-правно и финансово-стопанско обслужване

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната администрация и на териториалните звена към специализираната администрация по отношение на:

 • правно-нормативното обслужване;
 • информационното обслужване на агенцията;
 • човешките ресурси;
 • отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана на агенцията;
 • безопасните условия на труд;
 • протоколната дейност;
 • управлението на собствеността на агенцията;
 • финансово управление, контрол и счетоводна отчетност;
 • деловодното обслужване.

Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

 Дирекцията:

 1. оказва правно съдействие на ръководството на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;
 2. разработва и предлага решения по правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;
 3. разработва предложения за необходимостта от актуализиране и хармонизиране на националното законодателство в областта на железопътния транспорт с правото на Европейския съюз;
 4. разработва предложения за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни железопътни организации;
 5. участва в разработването и предлага проекти на подзаконови актове в областта на железопътния транспорт;
 6. подготвя правни становища по проекти на нормативни актове;
 7. осъществява процесуалното представителство на агенцията и предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
 8. осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и функционирането на изградените системи за финансово управление и контрол;
 9. организира съставянето, съгласуването и изпълнението на бюджета на агенцията;
 10. осъществява контрол по изготвянето и оформянето на първичните счетоводни документи, както и по издаването, събирането и осчетоводяването на първичната счетоводна документация;
 11. организира законосъобразното и целесъобразното извършване на финансовите операции;
 12. организира и участва в годишната инвентаризация на агенцията;
 13. разработва длъжностното и поименното длъжностно разписание;
 14. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;
 15. осъществява информационното обслужване на агенцията;
 16. извършва административното обслужване на персонала на агенцията;
 17. разработва военновременния план на агенцията и организира оперативната подготовка на личния състав на агенцията за работа в условия на криза;
 18. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на агенцията.
 19. осигурява административното обслужване на физически и юридически лица, като прилага системата „едно гише“.