На 12 юли 2021 г. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) отпразнува 20-годишен юбилей от създаването си

29.07.2021

ИАЖА е създадена със Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.). В съответствие с § 6, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЖТ, с ПМС № 167 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г., в сила от 10.07.2001 г.), е приет Устройствения правилник на ИАЖА. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на ИАЖА.

 

10.07.2001 година се счита за „РОЖДЕН ДЕН“ на ИАЖА!

 

На събитието присъстваха г-н Георги Тодоров, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), г-жа Нели Андреева, заместник-министър на МТИТС, г-жа Христина Велинова, заместник-министър на МТИТС, г-н Иван Марков, главен секретар на МТИТС, г-н Красимир Папукчийски, генерален директор на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, г-н Бисер Минчев, зам. генерален директор на ДП НКЖИ, г-н Георги Друмев, изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, г-н Божидар Джелебов, изпълнителен директор на „ТСВ“ ЕАД, г-н Бойчо Скробански, зам. председател на НБРПВВЖТ,
г-н Станко Станков“ , управител на „Булмаркет груп“ АД, управителите на лицензираните превозвачи: „БДЖ-ПП“ ЕООД, „БДЖ-ТП“ ЕООД,  „БЖК“ АД, „ДБ карго България“ ЕООД, „Рейл карго кериър България“ ЕООД, „Булмаркет рейл карго“ ЕООД, „Газтрейд“ АД, „ПИМК рейл“ ЕАД, и Карго транс вагон България“ ЕАД,  управителите на нотифицираните органи: „ТИНСА“ ЕООД и „Ел Транс инженеринг“ ЕООД, управителите на ремонтните предприятия: „Тракция“ АД Самуил, „Вагонен завод - Интерком“ АД Дряново, „РВП София“ ЕООД, „ЖП Тракция“ ЕООД, представители на синдикатите: СЖБ-КНСБ, СТСБ-КНСБ, НСЖ „Подкрепа“, ФТР „Подкрепа“ и Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство, Национална транспортна камара – БСК, Съюз за стопанска инициатива и други.

Изпълнителният директор на ИАЖА, г-н Веселин Василев откри събитието с приветствие към присъстващите.

Приветствие поднесе министър Георги Тодоров, който подчерта, че Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се утвърди като гарант за устойчивото развитие и безопасната експлоатация на железопътния транспорт.

По време на събитието министър Георги Тодоров, зам.-министър Нели Андреева и изпълнителният директор на ИАЖА Веселин Василев, в присъствието на изпълнителния директор на „Български пощи“, г-н Деян Дънешки валидираха пощенска карта с пощенска марка, посветена 20 годишнината от създаването на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

ИАЖА отбеляза честването на 20-годишния си юбилей и чрез издаване на специална информационна брошура в която се проследява развитието на агенцията от нейното създаване до сега и постигнатите резултати от дейността. В края на брошурата е публикувано авторско стихотворение от Цветан Димов, посветено на юбилея.