Решения

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 163/2007 от 7 декември 2007 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, касаещо оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове.

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 164/2007 от 7 декември 2007 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, касаещо прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране.

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 83/418/EEC от 25 юли 1983 относно търговската независимост на железопътните компании при управлението на международния им трафик пътници и товари

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Енергия“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ на ЕИП № 144/2007 от 26 октомври 2007 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП, публикувано в Официалния вестник на Европесйкия съюз, брой L 100, 10 април 2008 г., касаещо техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари.“

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2008 г. относно приетата техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май 2002 г

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Подвижен състав“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2007 година относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с „Лица с намалена подвижност (ЛНП)“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО рано под номер C(2007) 5357),публикувано в Официалния вестник L 305 от 23 ноември 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост свързана с подсистема „Инфраструктура” на трансевропейската високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение XIII „Транспорт“ към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 година за изменение на решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 март 2009 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА КОМИТЕТА ЗА ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ ОБЩНОСТ/ШВЕЙЦАРИЯ от 16 юни 2009 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 97/2009 от 25 септември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 2009/940/ЕО от 30 ноември 2009 година за подписването от Европейската общност на Протокола към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, приет в Люксембург на 23 февруари 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2010/17/ЕО от 29 октомври 2009 година относно приемането на основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 142/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 29/2010 от 12 март 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 30/2010 от 12 март 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 31/2010 от 12 март 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 71/2010 от 11 юни 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 88/2010 от 2 юли 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 89/2010 от 2 юли 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 90/2010 от 2 юли 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2011 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2011/26/ЕС)

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 121/2010 от 10 ноември 2010 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № 103/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 април 2012 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2012/188/ЕС)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 6 май 2013 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2013/218/ЕС)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС (2014/880/ЕС)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2014 година относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1111 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2015 година относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави ǿленки за продължаване на Северноморско-Балтийскиȇ коридор за железопътен товарен превоз, с ǿлен 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейскиȇ парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз 

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/833 НА СЪВЕТА от 17 май 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейскя съюз, в рамките на 54-тата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози

ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2075 НА КОМИСИЯТА от 4 септември 2017 година за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1937 НА СЪВЕТА от 11 юли 2017 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Договора за създаване на Транспортната общност

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1614 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2018 година а определяне на спецификации за регистрите на превозните средства, посочени в член 47 от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение и отмяна на Решение 2007/756/ЕО на Комисията

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1349 на Комисията от 26 юли 2022 година година за приемане на искане, подадено от Румъния по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета, за неприлагане на точка 7.4.2.1 от приложението към Регламент (ЕС) 2016/919 по отношение на двадесет железопътни возила LEMA (нотифицирано под номер C(2022) 5152) (само текстът на румънски език е автентичен)