Актуално

НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Съгласно Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, оперативния и технически персонал отговорен за безопасността на превозите на ДП НКЖИ и жп превозвачите периодично трябва да потвърждава своята компетентност, като за тази цел се организират и провеждат изпитни сесии.

Дейностите, които са пряко свързани с безопасността на превозите, за които се изисква правоспособност са двадесет на брой и са определени със списък одобрен от изпълнителния директор на ИАЖА - Приложение 1.

До 2020 година проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт се извършваше единствено чрез писмен изпит, при който се теглят изпитни билети с отворени въпроси. Писмените работи се оценяват от експерти на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) в специално назначени комисии.

През 2020/21 година ИАЖА разработи и внедри проект за електронно провеждане на изпитите за проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт. Чрез електронното провеждане на изпитите се премахва човешкия фактор и се гарантира сигурността и обективността при проверката на знанията на изпитвания. С проекта се цели да се ускори процеса, да се намалят опитите за преписване или измами по време на изпита от кандидатите и да се повиши квалификацията на кадрите от железопътния сектор. Въведени са в експлоатация три изпитни зали в служебните помещения на регионалните структури на ИАЖА (РЖИ) София, Пловдив и Горна Оряховица.

В края на 2021 година електронната система се надгради с нова функционалност. Достъп до нея е осигурен чрез интернет през електронната страница на ИАЖА www.iaja.bg, което дава възможност на всички желаещи да се обучават онлайн. Към електронната система е създадена отделна база данни, от която автоматично се генерира тест, в зависимост от желаната правоспособност, който обучаемия може да решава в реално време. Чрез предоставяне на уникален код всеки потребител ще може да проверява резултатите от решените тестове, верните и грешни отговори.

Генерираните тестове са уникални и се изготвят на случаен принцип от софтуера в зависимост от заявената правоспособност. Оценяването се извършва в реално време и резултатите се виждат веднага след приключването на теста. Тестовете за самоподготовка са с цел да се създадат по-добри възможности за обучение и проверка на знанията на персонала, отговорен за безопасността на превозите. Създадената онлайн среда се доближава максимално до тази на компютърната система за изпитване в изпитните зали на ИАЖА.

Основно предимство на онлайн средата за обучение е достъпността й по всяко време и от всяка точка и на света.

Системата е отворена за надграждане и корекция на базата данни от въпроси и отговори. С цел усъвършенстване на системата и разширяване на базата данни и алгоритъма който се прилага за формирането на тестовете за отделните правоспособности очакваме от потребителите, нашите колеги, активно да ползват новата функционалност, както и създаване на обратна връзка.

Моля за вашата активност като ни сигнализирате за забелязани неточности, грешни отговори, двусмислия както и за нови предложения за разширяване на базата данни.

Лице за контакт:

инж. Генчо Мирков, началник отдел РЖИ София

e-mail: GMirkov@iaja.bg, GSM: 0884 101 570

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на правоспособностите, за които ИА „Железопътна администрация“ провежда изпит и издава документ, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за железопътния транспорт

 1. Ръководител движение
 2. Постови стрелочник
 3. Прелезопазач
 4. Маневрист
 5. Маневрен стрелочник
 6. Началник влак
 7. Кондуктор
 8. Локомотивен машинист
 9. Помощник локомотивен машинист
 10. Машинист на релсова специализирана самоходна машина (РССМ)
 11. Водач на специализирана машина, движеща се по железен и по автомобилен път
 12. Ревизор вагони
 13. Строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения
 14. ЖП Кантонер
 15. Шлосер по поддържане и ремонт на стрелки, бариери и лубрикатори
 16. Старши жп работник
 17. Сигналист
 18. Охранител на слаби места
 19. Механик осигурителна техника
 20. Механик контактна мрежа